Решения на Общински съвет 2015-2019 г.

Решение №1

Относно: Избор на председател на Общинския съвет Лесичово

 

Решение №2

Относно: Определяне членовете на временната комисия за подготовка на Правилника за работа на Общинския съвет

 

Решение №3

Относно: Регистрация на групи общински съветници

 

Решение №4

Относно: Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет Лесичово и определяне на техния състав

 

Решение №5

Относно: Избор на заместник председател на Общински съвет Лесичово

 

Решение №6

Относно: Избор на адвокат на Общински съвет Лесичово

 

Решение №7

Относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

 

Решение №8

Относно: Разглеждане на направените предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение №9

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2015 г. в т.ІІІ. „Описание на имотите, които община Лесичово има немерение да предложи за продажба”

 

Решение №10

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №11

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №12

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №13

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Радостина Петрова Рубенщайн

 

Решение №14

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Переметица”, землището на  Динката, с обща площ от 2.248 декара 

 

Решение №15

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Камика”, „Папратница”, „Гривекова чукара”, „Каратопрак”, „Стубела”  землището на с.Церово, с обща площ  41.229  декара

 

Решение №16

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 764/13.02.2015 г., Решение № 816/30.04.2015 г., Решение № 860/30.06.2015 г., Решение № 867/31.07.2015 г., Решение № 871/21.08.2015 г., Решение № 878/10.09.2015 г. и Решения № 881и № 882/24.09.2015 г.

 

Решение №17

Относно: Промени по  бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета №765/13.02.2015г.

 

Решение №18

Относно: Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, находящ се в село Лесичово, представляващ едноетажна масивна сграда

 

Решение №19

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в община Лесичово

 

Решение №20

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти № 000765 и № 000767 с начин на трайно ползване „полски път”, публична общинска собственост, образувани от поземлен имот № 000533, находящ се в местност „ПАПРАТНИЦА”, общинска собственост, по КВС на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №21

Относно: Определяне на представители на Общинския съвет Лесичово в Областен съвет за развитие при Областна администрация, Пазарджик

 

Решение №22

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2015 година на кметовете на кметства от община Лесичово

 

Решение №23

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2015 година на Кмета на община Лесичово – Серьожа Николов Лазаров

 

Решение №24

Относно: Обявяване на № 000765 и № 000767 с начин на трайно ползване „Пустееща необработваема земя”, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №25

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в община Лесичово

 

Решение №26

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово

 

Решение №27

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение №28

Относно: Обявяване на ПИ № 001664, ПИ № 001666, ПИ № 001667, ПИ № 001672  находящи се в местността „Елшето”; ПИ № 000562 и ПИ № 000574 находящи се в местността „Боян дере”; ПИ № 000572 находящ се в местността „Асан дере”; ПИ № 000125 находящ се в местността „Стаевица” и ПИ № 000098 находящ се в местността „Врано орехче” землището на с.Калугерово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №29

Относно: Обявяване на ПИ № 052029,   находящ се в местността „Върлия дол” и ПИ № 000286 находящ се в местността „Каратопрак” землището на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №30

Относно: Определяне границите на зоните в населените места в община Лесичово

 

Решение №31

Относно: Съгласие за промяна на ПУП – ПР на УПИ І-804 в кв.60 по плана на с.Церово и улица с о.т. 242 - 241

 

Решение №32

Относно: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Георгиев Трифонов, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №33

Относно: Отказ за предоставяне на поземлен имот, публична общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Ана Христова Попова, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №34

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2016 г.

 

Решение №35

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 816/30.04.2015г., Решение № 867/31.07.2015г., Решение № 871/21.08.2015г., Решение № 878/10.09.2015г., Решение № 882/24.09.2015г. и Решение № 16/04.12.2015г.

 

Решение №36

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за определяне трасета на пътен достъп, електропроводи, водопровод за селскостопански нужди и водопровод за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Лесичово

 

Решение №37

Относно: Даване на съгласие за извършване на нормативни процедури за получаване на разрешително за изграждане на водовземно съоръжение в поземлени имоти с № 000290 и № 000291 по КВС на село Церово, община Лесичово

 

Решение №38

Относно: Актуализация на Общински план за развитие на Община Лесичово за периода 2015 – 2020 година

 

Решение №39

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Димитър Янков Димитров, жител на Община Лесичово 

 

Решение №40

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2016 година

 

Решение №41

Относно: Изплащане обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

 

Решение №42

Относно: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово

 

Решение №43

Относно: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2016г.

 

Решение №44

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №45

Относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2016 г.

                                    Приложения към приемане на бюджета

Решение №46

Относно: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за периода 2016 – 2019 година

 

Решение №47

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2015 – 2019г. 

 

Решение №48

Относно: Приемане на Културен календар за 2016 година на община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №49

Относно: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение №50

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в УПИ IV, кв. 48 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №51

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I – училище, кв.63 по Плана на село Калугерово, област Пазарджик

 

Решение №52

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ част от ученически стол – столова с площ от 100 кв.м., находящ се в УПИ II – училище, кв.16 по Плана на село Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №53

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение от 110 кв.м., находящо се в сграда построена в  УПИ VII – кметство, здравна служба, читалище, кв.11 по ПУП на с. Боримечково

 

Решение №54

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в УПИ IV, кв. 48 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №55

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VII – кметство, здравна служба, читалище, кв.11 по Плана на с. Боримечково, община Лесичово, представляваща помещение от 12 кв.м.

 

Решение №56

Относно: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 18.7 кв.м., находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда застроена в УПИ VII - обслужващи дейности, кв.14 по ПУП на село Щърково, община Лесичово

 

Решение №57

Относно: Определяне на наемни цени на пасища, мери и ливади собственост на Община Лесичово

 

Решение №58

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Памидово, община Лесичово”

 

Решение №59

Относно: Отчет за работата на служителите от Участък „Лесичово” при РУ „Полиция” гр.Пазарджик за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

 

Решение №60

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2015 година

 

Решение №61

Относно: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти – общинска собственост за периода 01.04.2015 г. – 29.02.2016 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 

Решение №62

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. – първи етап на Община Лесичово

 

Решение №63

Относно: Определяне на представител на Община Лесичово в органите на управление на „Асоциация по В И К на обособена територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик

 

Решение №64

Относно: Допусната техническа грешка и допълване на Решение № 54/29.01.2016 г. и Решение № 56/29.01.2016 г. на Общински съвет Лесичово, взети с Протокол № 6/29.01.2016 г.

 

Решение №65

Относно: Обявяване на имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост, находящ се в село Щърково, община Лесичово

 

Решение №66

Относно: Обявяване на ПИ № 264004, находящ се в местността „Гладно поле” в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №67

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/VІІ-293 в кв.33 по ПУП /План за регулация/ на с.Памидово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

 

Решение №68

Относно: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Ангел Николов Захариев, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №69

Относно: Добив на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства на територията в имот № 000341, находящ се в местността „Неземеделски земи”, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение №70

Относно: Обявяване на ПИ № 000085,  ПИ № 000090, ПИ № 000091, ПИ № 000099, ПИ № 000197 и ПИ № 000258 находящи се в местността „Стаевица” в землището на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №71

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №72

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата по землища на територията на община Лесичово за 2016 година

 

Решение №73

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Лесичово, област Пазарджик за общо и индивидуално ползване, съгласно чл.37 б. „и”, ал.3 от ЗСПЗЗ

 

Решение №74

Относно: Определяне размера и местоположението на мерите, пасищатаи ливадите за общо и за индивидуално ползване на територията на община Лесичово и приемане Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината

 

Решение №75

Относно: Изменение и допълнение на Решение №43/29.01.2016г. за приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №76

Относно: Замяна на земеделски земи, собственост на Община Лесичово със земеделски земи, собственост на юридическо лице, находящи се в землището на село Церово, община Лесичово

 

Решение №77

Относно: Предоставяне на информация за дейността на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД, село Лесичово за 2015 година

 

Решение №78

Относно: Информация за социалната дейност в Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №79

Относно: Отчет за състоянието на общинските пътища в община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №80

Относно: Отчет за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №81

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение №82

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №83

Относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Лесичово 2016 – 2020 година 

 

Решение №84

Относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Лесичово, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

Решение №85

Относно: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за периода 2015 – 2017 година

 

Решение №86

Относно: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2015 година

 

Решение №87

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 67/25.02.2016 г., взето с Протокол № 7/25.02.2016 г.

 

Решение №88

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №89

Относно: Определяне на наемни цени на земеделски земи с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена нива”, „пустееща необработваема земя”, „изоставена орна нива”, „изоставена орна земя”, „пустееща необработваема нива”, „гора в земеделски земи”, „овощни градини” и др. собственост на Община Лесичово

 

Решение №90

Относно: Обявяване на ПИ № 000290, ПИ № 000291 и ПИ № 134041 находящи се в местността „Папратница”, ПИ № 138031 находящ се в местността „Камика” и ПИ № 136041 находящ се в местността „Пенкови круши” в землището на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №91

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VII – кметство, кв.35 по регулационния план на с.Церово, община Лесичово, представляващ помещения с обща площ  от 30.00 кв.м., с предназначение – за  дрогерия

 

Решение №92

Относно: Кандидатстване на манастир „Свети Николай”, село Калугерово, община Лесичово по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ с проект „Реконструкция и ремонт на сградите и храма на манастир „Свети Николай”, село Калугерово, област Пазарджик”

 

Решение №93

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Церово, община Лесичово

 

Решение №94

Относно: Информация за състоянието и стопанисването на спортните имоти и развитието на спорта в общината

 

Решение №95

Относно: Информация за изпълнението на одобрените и стартирали проекти през 2015/2016 година

 

Решение №96

Относно: Отчет за изпълнение на приходите за първо тримесечие за 2016 г. на Община Лесичово

 

Решение №97

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №98

Относно: Определяне на годишна вноска на Община Лесичово във фонд „Общинска солидарност”, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България

 

Решение №99

Относно: Предоставяне на част от първи етаж – една стая от имот публична общинска собственост, находящ се в кв.37 по ПУП с.Калугерово, за безвъзмездно управление на Агенция по заетостта, град София

 

Решение №100

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово, Стоян Стоянов Кунев и Мария Стоянова Пелнезова

 

Решение №101

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в УПИ І – за обществени услуги, кв.49А по регулационния план на с.Лесичово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ  от 66.00 кв.м., с предназначение – за  стоматологичен кабинет

 

Решение №102

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в УПИ VІІ – кметство, здравна служба, читалище в кв.11 по регулационния план на с.Боримечково, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ  от 42.00 кв.м., с предназначение – за  лекарски кабинет

 

Решение №103

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,   управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №104

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №105

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Стефан Белинов Ружев жител в Община Лесичово

 

Решение №106

Относно: Приемане на дарение, представляващо изграждане на довеждащ водопровод за водоснабдяване на новопроектирана производствена сграда, намираща се в поземлен имот УПИ ІІ, кв.97 по регулационния и кадастрален план на с.Калугерово, община Лесичово, елемент от техническата инфраструктура на общината

 

Решение №107

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2016 г., в т.ІІІ ”Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба”

 

Решение №108

Относно:Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Стаевица”, „Гола могила” и ”Врано орехче”, землището на с.Калугерово, с обща площ 1 082.669 декара

 

Решение №109

Относно:Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Боян дере” и „Асан дере”, землището на с.Калугерово, с обща площ 263.936 декара

 

Решение №110

Относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №111

Относно:Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите, „Папратница”, ”Камика” и ”Пенкови круши” землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 12.205 дка

 

Решение №112

Относно: Продажба на имот, частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №113

Относно: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” – реализирани проекти, тенденции в това направление

 

Решение №114

Относно: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища

 

Решение №115

Относно: Поправка на допусната техническа грешка по отношение на ПИ № 014008, находящ се в местността „Карагьозовец” по КВС на село Лесичово, община Лесичово и УПИ V и УПИ VІІ по парцеларния план на стопански двор – малка махала, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение №116

Относно: Членство на Община Лесичово в Асоциация на българските градове и региони, град София

 

Решение №117

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №118

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. и Решение № 104/27.04.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №119

Относно: Дарение на имот, частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.”, село Щърково, община Лесичово

 

Решение №120

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 120057, местност „Илиева черква”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „КМК ФАРМА” ЕООД гр.София с управител Васил Владов Комсалов

 

Решение №121

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 119119, местност „Ливадски ливади”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Васил Владов Комсалов

 

Решение №122

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 000763, местност „Сухо дере”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Васил Владов Комсалов

 

Решение №123

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 147060, местност „Дъбравата”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „Гладиатор” ЕООД, с.Церово

 

Решение №124

Относно: Кандидатстване за заем от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за финансиране на инвестиционен проект – „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и общински пътища в община Лесичово”

 

Решение №125

Относно: Приемане на ветеринарно – медицински мерки за борба с кърлежите и паразитите по животните и тревните площи на територията на Община Лесичово

 

Решение №126

Относно: Информация за дейностите по интеграционната политика на ромите в обществото на Община Лесичово

 

Решение №127

Относно: Приемане на План за противодействие на тероризма на община Лесичово

 

Решение №128

Относно: Разрешение за учредяване на право на преминаване през ПИ № 499001 – земно образувание, собственост на Община Лесичово, необходимо за обслужване на ПИ № № 499004 и 499024, местност „Беров дол”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО” АД, гр.София

 

Решение №129

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 006110, местност „Генчови ниви”, землище с.Памидово, община Лесичово, собственост на наследници на Никола Петров Захариев

 

Решение №130

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 419018, местност „Света Петка”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „Делектра-Хидро” АД с.Лесичово

 

Решение №131

Относно: Отдаване под наем на 2 броя поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в местностите „Скелята” и „Гладно поле” землището на с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 73.758 декара

 

Решение №132

Относно: Отдаване под наем на 3 броя поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в местността „Дундалов баир” землището на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 35.953 декара

 

Решение №133

Относно: Отмяна на Решение № 581/31.01.2014 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 49

 

Решение №134

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Сашо Асенов Колев

 

Решение №135

Относно: Обявяване на имоти публична общинска собственост за имоти частна общинска собственост, находящи се в село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №136

Относно: Предоставяне на поземлен имот № 000185, находящ се в землището на село Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост под наем на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД със седалище в с.Лесичово

 

Решение №137

Относно: Учредяване право на преминаване през имоти, публична общинска собственост за осигуряване пътен достъп до обект и право на прокарване на трасета на подземни електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и водопровод за питейно – битово водоснабдяване, преминаващи през землищата на с.Церово и с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №138

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на пътен достъп, подземни електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и водопровод за питейно – битово водоснабдяване, преминаващи през землищата на с.Церово и с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №139

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и трасе на водопровод за захранване на ПИ № 602011 в местност „Лъката” и ПИ № 353020 в местност „Драгомащица”, землище с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №140

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016г. за приемане на бюджета на Община Лесичово

 

Решение №141

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №142

Относно: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Петър Спасов Крайчев, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №143

Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на ВЕЛЧО КОЧЕВ КОЧЕВ, ЕГН 0347203463 и НАДЕЖДА КОЧЕВА КОЧЕВА, ЕГН 0041063471 и двамата от с.Динката, ул. “Двадесет и четвърта” № 54, община Лесичово, област Пазарджик 

 

Решение №144

Относно: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за І-во полугодие на 2016 г. на Община Лесичово

 

Решение №145

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2016 година

 

Решение №146

Относно: Анализ и оценка на приключилата 2015/2016 учебна година за учебните заведения на територията на община Лесичово и готовност за новата 2016/2017 учебна година

 

Решение №147

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 002463, 050410 и 050396, местност „Каваците”, землище с.Калугерово, община Лесичово, собственост на „Пескадо” ЕАД гр.София

 

Решение №148

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 147018, 147019 и 147020, местност „Герена”, землище с.Динката, община Лесичово, собственост на „ВРИС” ЕООД гр.Пловдив

 

Решение №149

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 073061 и 073063, местност „Живодер”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Георги Иванов Панов

 

Решение №150

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 021049, местност „Главория”, землище с.Памидово, община Лесичово, собственост на „Дим-Карс” ЕООД гр.Варна и ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 КV, захранващ ПИ № 021049

 

Решение №151

Относно: Ново обсъждане на Решение № 135/28.06.2016 година на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 12 относно обявяване на имоти публична общинска собственост за имоти частна общинска собственост, находящи се в село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №152

Относно: Промяна характера на собствеността на имоти публична общинска собственост, находящи се в кв.11 по ПУП на село Боримечково, община Лесичово в частна общинска собственост

 

Решение №153

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово и Решение № 140/28.06.2016 г.

 

Решение №154

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №155

Относно: Представители в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

Решение №156

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване по отношение на недвижим имот, представляващ застроен УПИ ХІІІ-209 за обслужващи дейности, находящ се в кв.23 по ПУП на село Памидово, община Лесичово на Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.“, село Памидово

 

Решение №157

Относно: Дарение на имот, частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №158

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – първи етап“

 

Решение №159

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – втори етап“

 

Решение №160

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“

 

Решение №161

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 2“

 

Решение №162

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 3“

 

Решение №163

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково с проект: „Ремонт на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 

Решение №164

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1930г.“, село Боримечково с проект: „Ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 

Решение №165

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Ремонт и реконструкция на Къща-музей, с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №166

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Ремонт на музей, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №167

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №168

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №169

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.“, село Памидово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.“, село Памидово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №170

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.“, село Церово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.“, село Церово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №171

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.“, село Лесичово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.“, село Лесичово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №172

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Теофил Бейков-1907 г.“ с.Калугерово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Теофил Бейков-1907 г.“ с.Калугерово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Решение №173

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.“, с.Динката с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.“, с.Динката, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №174

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в двуетажна масивна сграда в УПИ ІV – здравна служба, в кв.48 по регулационния план на с.Калугерово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 31.20 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

 

Решение №175

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. втори етап на Община Лесичово

 

Решение №176

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 140/28.06.2016 г. и Решение № 153/29.07.2016 г.

 

Решение №177

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Лесичово и на максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Лесичово за 2017 година

 

Решение №178

Относно: Създаване на полудневна подготвителна група, определяне съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2016/2017 г.

 

Решение №179

Относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

 

Решение №180

Относно: Изменение и допълнение наНаредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово

 

Решение №181

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата на територията на община Лесичово

 

Решение №182

Относно: Отдаване под наем на 3 броя поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в местността „Дундалов баир” землището на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 35.953 декара

 

Решение №183

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Милка Иванова Трифонова

 

Решение №184

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 140/28.06.2016 г., Решение № 153/29.07.2016 г. и Решение № 176/22.08.2016 г.

 

Решение №185

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в двуетажна масивна сграда в УПИ І – обществени услуги, в кв.32 по регулационния план на с.Церово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 164.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична помощ

 

Решение №186

Относно: Обявяване на ПИ № 000080, находящ се в местността „Костина“ в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №187

Относно: Обявяване на ПИ № 099026, находящ се в местността „Търничовица“ в землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №188

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 147018, № 147019 и № 147020, местност „Герена“, землище с.Динката, община Лесичово, собственост на „ВРИС“ ЕООД гр.Пловдив

 

Решение №189

 Относно: Обявяване на ПИ № 147075 и ПИ № 147151 находящи се в местността „Дъбравата”, в землището на с.Церово,  общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №190

 Относно: Продажба на движима вещ - моторно превозно средство, лек автомобил марка „РЕНО” модел „КЛИО”, общинска  собственост, чрез публичен търг

 

Решение №191

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №192

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г., Решение № 104/27.04.2016 г. и Решение № 118/27.05.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №193

Относно: Информация за изпълнение на приходите за трето тримесечие на 2016 г. на Община Лесичово

 

Решение №194

Относно: Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на община Лесичово“, Сергей Георгиев Вачев

 

Решение №195

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2016 г. в т. III. „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение №196

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2016 г. в т. II. „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №197

Относно: Продажба на имот № 147075, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Дъбравата“, землището на село Церово, чрез публичен търг

 

Решение №198

Относно: Продажба на имот № 147151, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Дъбравата“, землището на село Церово, чрез публичен търг

 

Решение №199

Относно: Продажба на имот № 000080, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Костина“, землището на село Калугерово, чрез публичен търг

 

Решение №200

Относно: Продажба на имот № 099026, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Търничовица“, землището на село Церово, чрез публичен търг

 

Решение №201

Относно: Отдаване под наем на поземлен имот № 000638 – земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в местността „Читашко дере“, землището на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №202

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №203

Относно: Разрешение за учредяване на право на прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ № 090006, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА“, землище село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №204

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г., Решение № 104/27.04.2016 г., Решение № 118/27.05.2016 г. и Решение № 192/30.09.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016г.

 

Решение №205

Относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Динката и с.Щърково, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №206

Относно: Приемане на Културен календар на национални и местни празници, годишнини, културни събития и традиционни прояви в Община Лесичово, област Пазарджик за 2017 година

 

Решение №207

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 140/28.06.2016 г., Решение № 153/29.07.2016 г., Решение № 176/22.08.2016 г. и Решение № 184/30.09.2016 г.

 

Решение №208

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 45/29.01.2016 г.

 

Решение №209

Относно: Изготвяне на задание за изработване на горскостопански план за гори в земеделски земи в горски територии, собственост на Община Лесичово

 

Решение №210

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №211

Относно: Разрешение за учредяване на право на прокарване на трасе на подземен водопровод за капково напояване на ПИ №№ 119140, 000783, 119142, 119001, 119009, 119141, местност „ЛИВАДСКИ ЛИВАДИ“ и ПИ № 116063, местност „ВАЛОГА“, землище с.Церово, община Лесичово

 

Решение №212

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №213

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасета на водопровод във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, община Лесичово“

 

Решение №214

Относно: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 – 2020 г.

 

Решение №215

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи чрез насърчаване на социалната икономика в община Лесичово“ за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, Приоритетна ос ІІ „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4.„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Решение №216

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №217

Относно: Информация за готовността на община Лесичово за посрещане на зимата и зимното поддържане за сезон 2016 – 2017 г.

 

Решение №218

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 205/28.10.2016 г., взето с Протокол № 17/28.10.2016 г.

 

Решение №219

Относно: Приемане на отчет на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2015 г.

 

Решение №220

Относно: Актуализация на Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално – икономическо положение в Община Лесичово (2016 – 2020 г.)

 

Решение №221

Относно: Предприемане на действия по проучване необходимостта от изработване на планове на новообразувани имоти по смисъла на § 4 и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) по местности и землища в община Лесичово

 

Решение №222

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лесичово

 

Решение №223

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №224

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2017 година

 

Решение №225

Относно: Промяна наименованието на специализирана институция за предоставяне на социална услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания“, предоставяна от Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №226

Относно: Промяна наименованията на социалните услуги от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“, предоставяни от Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №227

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2016 година

 

Решение №228

   Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2017 г.

 

Решение №229

  ОТНОСНО: Изменение на Решение № 209/29.11.2016 г., взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 18 относно изготвяне на  задание за изработване на горскостопански план за гори в земеделски земи в горски територии, собственост на Община Лесичово

 

Решение №230

  ОТНОСНО: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение №231

  ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет в Община Лесичово за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане

 

Решение №232

  ОТНОСНО: Предоставяне на „В и К“ ЕООД в ликвидация, град Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени от Община Лесичово през 2015 година, водопроводни обекти

 

   Решение №233

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 140/28.06.2016г.,Решение №153/29.07.2016г., Решение №176/22.08.2016г., Решение № 184/30.09.2016г., Решение № 207/29.11.2016 г.

 

Решение №234

Относно: Изменение и допълнение на Решения № 43/29.01.2016 г. за приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2016 г. изменена и допълнена с Решение № 75/25.02.2016 г., Решение № 140/28.06.2016 г., Решение № 153/29.07.2016г., Решение № 176/22.08.2016 г., Решение № 184/30.09.2016 г., Решение № 207/29.11.2016 г. 

 

Решение №235

Относно: Ред за провеждане на публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет

 

Решение №236

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2017 г. 

 

Решение №237

Относно: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2017 г. 

 

Решение №238

Относно: Приемане бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №239

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2015 – 2019 г. за 2016 година

 

Решение №240

Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 - „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, УО на ПРСР 2014 -2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 -2020 г.

 

Решение №241

Относно: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово

 

Решение №242

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 122001, местност „ЕЛШИКА“, землище с.Щърково, община Лесичово, собственост на Георги Николов Гашуров

 

Решение №243

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 003720, 003659 и 003657, местност „ГОЛЯМА МОГИЛА“, землище с.Щърково, община Лесичово, собственост на „ЧЕРИ ДРИЙМС“ ООД гр.София

 

Решение №244

Относно: Отчет за работата на служителите от Участък „Лесичово” при РУ „Полиция” гр.Пазарджик за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 

Решение №245

Относно: Определяне на наемни цени на недвижимите имоти, собственост на Община Лесичово

 

Решение №246

Относно: Издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на „КАСЕЛМАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

Решение №247

Относно: Издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на Георги Николов Николов, земеделски производител

 

Решение №248

Относно: Анализ за изработване на областна и общинска стратегия и план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за плановият период 2017-2019 година за община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №249

Относно: Участие на председателя на Общински съвет Лесичово в семинар в чужбина

 

Решение №250

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. – първи етап на Община Лесичово

 

Решение №251

Относно: Удължаване срока на действие на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово“

 

Решение №252

Относно: Договор с предмет стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К услуги на потребителите на обособена територия, обслужвана от „В и К в ликвидация“ ЕООД, град Пазарджик

 

Решение №253

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2016 година

 

Решение №254

Относно: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2016 година

 

Решение №255

   Относно: Приемане на Общински план за младежта 2017-2020 година на Община Лесичово

 

   Решение №256

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Лесичово, област Пазарджик за общо и индивидуално ползване, съгласно чл.37 б. „и”, ал.3 от ЗСПЗЗ

 

Решение №257

Относно: Определяне размера и местоположението на мерите, пасищатаи ливадите за общо и за индивидуално ползване на територията на община Лесичово и приемане Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината

 

Решение №258

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата по землища на територията на община Лесичово за 2017 година

 

Решение №259

Относно: Изменение на Решение № 247 взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 21/27.01.2017 г. във връзка с издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на Георги Николов Николов, земеделски производител

 

Решение №260

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане  с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №261

Относно: Провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери, пасища с храсти и ливади, собственост на Община Лесичово

 

Решение №262

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с.Лесичово и с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №263

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общината в извънредно Общо събрание на „МБАЛ - Пазарджик“ АД гр.Пазарджик

 

Решение №264

Относно: Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Лесичово

 

Решение №265

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж Лесичово“

 

Решение №266

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление“ за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, Приоритетна ос № 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Решение №267

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №268

Относно: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №269

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура – довеждащ водопровод за снабдяване на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ ПО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ НА ФИРМА „АГРОДАЙМЕР“ в УПИ І 6,7,8,9,10,11,12,13 – за животновъдна и производствена дейност, местност „Асмалъка“, землище с.Лесичово

 

Решение №270

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №271

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017г.      

Решение №272

Относно: Отчет за състоянието на общинските пътища, собственост на Община Лесичово за 2017 година

 

Решение №273

Относно: Предоставяне на информация за дейността на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД, село Лесичово за 2016 година

 

Решение №274

Относно: Осигуряване на собствено финансиране от Община Лесичово по проект ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №275

Относно: Приемане на Отчет за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2016 година

 

Решение №276

Относно: Информация за изпълнение на общинския план за социални услуги

 

Решение №277

Относно: Приемане на план и програма за енергийна ефективност на Община Лесичово 2017 - 2020 година

 

Решение №278

Относно: Издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на „БИО АГРИ ФРУТ“ ЕООД ЕИК 204024043 с адрес гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 5 с управител Вероника Пичини

 

Решение №279

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в село Боримечково, община Лесичово – етап 2”

 

Решение №280

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на село Щърково, община Лесичово”

 

Решение №281

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Лесичово, община Лесичово”

 

Решение №282

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №283

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2018 година

 

Решение №284

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №285

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Елшето“, землище на с.Калугерово, с обща площ 25.312 декара

 

Решение №286

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Култука“, „Генчови ниви“ и „Алилов герен“, землището на с.Памидово, с обща площ 17,719 декара

 

Решение №287

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Бели гробища“ и „Боян дере“, землището на с.Динката, с обща площ 2,626 декара

 

Решение №288

Относно: Отчет за текущото изпълнение на приходите по общинския бюджет за І-во тримесечие за 2017 г. на Община Лесичово

 

Решение №289

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Лесичово

 

Решение №290

Относно: Продажба на имот № 067005, находящ се в местност „Джондра кория“ по КВС на с.Лесичово, частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №291

Относно: Преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Христо Ботев“ село Калугерово в Обединено училище „Христо Ботев“, с.Калугерово

 

Решение №292

Относно: Приемане на програма за развитието на физическото възпитание и спорт в Община Лесичово за периода 2017-2020 година

 

Решение №293

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери, пасища с храсти, собственост на Община Лесичово

 

Решение №294

Относно:Определяне на срок за процедура по финансово оздравяване и приемане на плана за финансово оздравяване на Община Лесичово за периода 2017-2019 г.

 

Решение №295

Относно: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища.

 

Решение №296

Относно: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча“ – реализирани проекти, тенденции в това направление за 2016 година

 

Решение №297

Относно: Придобиване на собственост от Община Лесичово чрез безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти, находящи се в село Калугерово и село Динката, община Лесичово, област Пазарджик, частна държавна собственост

 

Решение №298

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот І-общински, кв.4А по ПУП на село Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №299

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за периода 2014 – 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Рехабилитация на детска площадка в с.Калугерово, общ.Лесичово“

 

Решение №300

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за периода 2014 – 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово“

 

Решение №301

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 147053, местност „ДЪБРАВАТА“, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „ГЛАДИАТОР“ ЕООД с.Церово, община Лесичово

 

Решение №302

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Памидово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №303

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. и Решение № 271/31.03.2017 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №304

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №305

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №306

ОТНОСНООтчет на План за действие на община Лесичово за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2016-2020) за 2016 година

 

Решение №307

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 073061, 073062 и 073063, местност „ЖИВОДЕР”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Георги Иванов Панов

 

Решение №308

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“ и в т.ІІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“  

 

Решение №309

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в УПИ VІІ – за обществени услуги, кв.13 по регулационния план на с.Динката, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 60.00 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

 

Решение №310

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г., Решение № 271/31.03.2017 г. и Решение № 303/29.05.2017 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №311

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в двуетажна масивна сграда в УПИ VІІ – за обществени услуги, в кв.13 по регулационния план на с.Динката, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 88.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ

 

Решение №312

Относно: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №313

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ

 

Решение №314

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, обезпечаващо авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0063-C01, с наименование на Бюджетна линия „Осигуряване на топъл обяд в Община Лесичово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

 

Решение №315

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда в УПИ VІІ – кметство и здравна служба, в кв.23 по регулационния план на с.Памидово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 46.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ

 

Решение №316

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-778 в кв.57 по ПУП /План за регулация/ на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №317

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2017 година

 

Решение №318

Относно: Обявяване на ПИ № 001929, находящ се в местността „Гърковец“, в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, от имот публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №319

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №320

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в пакет – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №321

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в пакет – земеделски земи, публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера“ и „пасище с храсти“, находящи се в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №322

Относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

 

Решение №323

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец юли 2017 г.

 

Решение №324

Относно: Одобряване на проект на Общ устройствен план на Община Лесичово

 

Решение №325

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. втори етап на Община Лесичово

 

Решение №326

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на село Лесичово, община Лесичово“

 

Решение №327

Относно:Анализ и оценка на приключилата 2016/2017 учебна година на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и готовност за новата 2017/2018 учебна година 

 

Решение №328

Относно:Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите в институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2017/2018 г.

 

Решение №329

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за периода 2014 - 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект: „Реконструкция на спортна площадка в с.Церово, общ. Лесичово”.

 

Решение №330

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за периода 2014 - 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект: „Реконструкция на сградата на къща-музей в с.Динката, общ. Лесичово”.

 

Решение №331

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Тодор Петров Кънев, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №332

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Янков Дудов, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №333

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2017 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и т. VІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за придобиване“

 

Решение №334

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №335

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 000185, находящ се в землището на село Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост под наем на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД със седалище в с.Лесичово

 

Решение №336

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна и публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №337

Относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот УПИ ІІ81 – за обществени дейности, находящ се в кв.16 по ПУП на село Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №338

ОТНОСНО: Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз за І-во полугодие на 2017 г. на Община Лесичово

 

Решение №339

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец септември 2017 г.

 

Решение №340

ОТНОСНО: Актуализиране на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за периода 2016 – 2020 г.“, част от съпътстващата документация във връзка с кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №341

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017 г., изменен и допълнен с Решение № 271/31.03.2017 г.

 

Решение №342

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово, област Пазарджик и РПК „Еледжик“, с.Лесичово, област Пазарджик по отношение на двуетажна масивна сграда – търговска сграда, находяща се в УПИ ІV636, кв.39 по ПУП на село Церово, община Лесичово

 

Решение №343

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 328 взето с Протокол № 34 на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик, от заседание проведено на 19.09.2017 г.

 

Решение №344

Относно:Отдаване под наем на част от, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 15 кв.м., част от едноетажна масивна сграда- кухненски блок, построена в УПИ ІV – училище, кв.6 по ПУП на с. Динката

 

Решение №345

Относно:Придобиване чрез покупка на поземлен имот № 005575, находящ се в местност „САЗА“, землището на с.Щърково, с начин на трайно ползване – нива и площ от 1,539 дка. 

 

Решение №346

Относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2017 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“.

 

Решение №347

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец октомври 2017 г.

 

Решение №348

Относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване по отношение на недвижим имот, представляващ имот № 005388, находящ се в местност „САЗА“, землището но село Щърково, община Лесичово на СДРУЖЕНИЕ „ФК СПАРТАК – С.ЩЪРКОВО“, село Щърково, община Лесичово.

 

Решение №349

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 274/31.03.2017 г. на Общински съвет Лесичово, относно осигуряване на собствено финансиране от Община Лесичово по проект ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №350

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017 г., изменен и допълнен с Решение № 271/31.03.2017 г. и Решение № 341/29.09.2017 г.

 

Решение №351

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 274/31.03.2017 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик относно осигуряване на собствено финансиране от Община Лесичово по проект ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №352

ОТНОСНО: Приемане на информация за футболните клубове на територията на Община Лесичово за 2015 – 2016 година

 

Решение №353

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №354

ОТНОСНО: Разрешаване за изработване на ПУП – ПР на УПИ І-производствена дейност, находящ се в кв. 31 по ПУП на с. Калугерово, община Лесичово, собственост на „ХЕРБС ИНДЪСТРИ“ ООД, с. Калугерово, община Лесичово и улица с о.т. 78-142-274

 

Решение №355

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2017 г.

 

Решение №356

ОТНОСНО: Изменение на Решение №190/30.09.2016 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол №16 относно продажба на движима вещ, моторно превозно средство, лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, общинска собственост, частен публичен търг

 

Решение №357

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имот №001929, частна общинска собственост, земеделска земя, находящ се в местността „Гърковец“, землището на с. Калугерово

 

Решение №358

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Динката и с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 

 

Решение №359

ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2018 година

 

Решение №360

ОТНОСНО: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лесичово, област Пазарджик 2017 - 2019

 

Решение №361

ОТНОСНО: Готовността на Община Лесичово за посрещане на зимата и зимното поддържане за сезон 2017 – 2018 г.

 

Решение №362

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинска служба земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Тодор Петров Кънев, бивш жител на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №363

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец ноември – декември 2017 г.

 

Решение №364

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №365

ОТНОСНО: Номиниране на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта

 

Решение №366

ОТНОСНО: Предоставяне на „В и К“ ЕООД в ликвидация, град Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени от Община Лесичово през 2017 година, водопроводни обекти

 

Решение №367

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение №368

ОТНОСНО: Приемане на отчет на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №369

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.03.2016 г. – 31.12.2016 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лесичово

 

Решение №370

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцелен план за техническа инфраструктура – трасе на електропровод 20 кV, захранващ нов трафопост в ПИ № 000262, местност „СЛИВИТЕ", землище с. Динката

 

Решение №371

ОТНОСНО: Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2018 г.

 

Решение №372

ОТНОСНО: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2017 година на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров

 

Решение №373

ОТНОСНО: Определяне размера на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на кметства в Община Лесичово за 2017 година

 

Решение №374

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП № BG05M9OP001-4.001-0042-С01, с наименование на бюджетна линия „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

 

Решение №375

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017г.,изменен и допълнен с Решение №271/31.03.2017г., Решение №341/29.09.2017г.и Решение №350/27.10.2017г.

 

Решение №376

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово,изменен и допълнен с Решение №271/31.03.2017г., Решение №341/29.09.2017г., Решение№350/27.10.2017г. и Решение №375/29.12.2017г

 

Решение №377

ОТНОСНО: Информация за борбата с престъпността и спазването и изпълнението на Наредбата за обществения ред в община Лесичово.

 

Решение №378

ОТНОСНО: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №379

ОТНОСНО: Прекратяване на собственост между Община Лесичово и Михаил Георгиев Стоянов

 

Решение №380

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №381

ОТНОСНО: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти,общинска собственост за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №382

ОТНОСНО: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №383

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №384

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцелен план на трасе на дъждовна канализация във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главните колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово“

 

Решение №385

ОТНОСНО: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово

 

Решение №386

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Лесичово

 

Решение №387

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещения с площ от 190 кв.м., находящи се в сграда с обща площ от 278 кв.м., построена в УПИ ІІ81 – за обществени дейности, кв.16 по ПУП на с. Лесичово

 

Решение №388

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 12.65 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ ІХ – кметство, поща, БТК, трафопост в кв.37 по ПУП на с. Калугерово, община Лесичово 

 

Решение №389

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2015 – 2019 г. за 2017 година

 

Решение №390

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от оператора по В и К през 2017 г., като част от задължителното /минимално/ ниво прието със сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по В и К на обособената територия, Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик

 

Решение №391

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари граници, в изпълнение на разпоредбите на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Ангел Николов Захариев, бивш жител на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №392

ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите по землища на територията на община Лесичово за 2018 година

 

Решение №393

ОТНОСНО: Определяне общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметства в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение №394

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Георги Петров Пишев

 

Решение №395

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна сграда построена в УПИ І – обществени услуги, кв.32 по регулационния план на с. Церово, община Лесичово, представляващ помещения с обща площ от 23.00 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

 

Решение №396

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на незастроен поземлен имот І-църква, кв.9 по ПУП на с. Боримечково, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №397

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 12.00 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ VІІ – кметство в кв.35 по ПУП на с. Церово, община Лесичово

 

Решение №398

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот VІІІ-общ., кв.33а по ПУП на с. Динката, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №399

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот І-джамия, кв.24 по ПУП на с. Боримечково, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №400

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ81-за обществени дейности в кв.16 по ПУП на с. Лесичово, ведно с построените в него сгради

 

Решение №401

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление   разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №402

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Вадено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №403

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда в УПИ І – за обществени услуги, кв.49а по регулационния план на с. Лесичово, община Лесичово, представляващ помещения с обща площ от 105.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ

 

Решение №404

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец Декември 2017 г. и месец Януари 2018 г.

 

Решение №405

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на програмата за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №406

ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО“ ЕООД, село Лесичово за 2017 година

 

Решение №407

ОТНОСНО: Компенсирана промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ ІІ в социална услуга – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, като делегирана от държавата дейност

 

Решение №408

ОТНОСНО: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване изпълнението на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2017 година

 

Решение №409

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на едностранно прекратяване на Договор за концесия за услуга с № 109 от 12.10.2011 г.

 

 

Решение №410

ОТНОСНО: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г.първи етап на Община Лесичово

 

Решение №411

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери, пасища с храсти и ливади, собственост на Община Лесичово

 

Решение№412

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на ПУП – план за изменение на уличната и дворищната регулация на кв. 35а и улица с о.т. 117-75-77

 

Решение №413

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПР на терен, предназначен за озеленяване и улица с о.т. 235-233 по ПУП на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №414

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцелен план за техническа инфраструктура – трасе на електропровод 20 кV., захранващ нов трафопост в ПИ №000262, местност „СЛИВИТЕ", землище с. Динката

 

Решение №415

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча“ – реализирани проекти, тенденции в това направление и Доклад за отчитане на изпълнените дейности по прилагането на СВОМР за 2017 година

 

Решение №416

ОТНОСНО: Обявяване на урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ208 - за обслужващи дейности, находящ се в кв. 18 по ПУП на село Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №417

ОТНОСНО: Изменение на Решение №397/26.02.2018 г., взето с Протокол № 41/26.02.2018 г.

 

Решение №418

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот – земеделска земя, находящ се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №419

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот – земеделска земя, находящ се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №420

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот – земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №421

ОТНОСНО: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за периода 2018-2020 г.

 

Решение №422

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец Февруари и месец Март 2018.

 

Решение №423

ОТНОСНО: Компенсирана промяна на вида на социалната услуга, делегирана от държавата дейност 

 

Решение №424

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинските пътища, собственост на Община Лесичово за 2017 година

 

Решение №425

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем" 

 

Решение №426

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово"

 

Решение №427

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 - улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1"

 

Решение №428

ОТНОСНО: Одобряване на възражение с Вх. №859/29.03.2018 г. по решение № 409 на Общински съвет Лесичово за прекратяване на Договор за концесия за услуга с № 109 от 12.10.2011 г.

 

Решение №429

ОТНОСНО:Отчет за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №430

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик“

 

Решение №431

ОТНОСНО:Прекратяване на процедура за финансово оздравяване на Община Лесичово за периода 2017-2019 г.

 

Решение №432

ОТНОСНО:Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ-общ. в кв. 3, УПИ ІV-общ. в кв.3 и УПИ V-общ. в кв.3 по ПУП на с. Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №433

ОТНОСНО:Изменение на Решение № 245, взето с Протокол № 21 от 27.01.2017 г. за Определяне на наемни цени на недвижимите имоти, собственост на Община Лесичово

 

Решение №434

ОТНОСНО:Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №435

ОТНОСНО:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение №436

ОТНОСНО:Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 050393, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №437

ОТНОСНО:Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово“

 

Решение №438

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура - трасе на водопровод, захранващ УПИ ХLІ20,28,29, местност „КРАЙЩЕТО“, землище с. Калугерово

 

Решение №439

ОТНОСНО:Одобряване на ПУП – ПР на УПИ І-производствена дейност, кв. 31, с. Калугерово, община Лесичово, собственост на „ХЕРБЪС ИНДЪСТРИ“ ООД с. Калугерово, община Лесичово и улица с о.т. 78-142-274

 

Решение №440

ОТНОСНО:Участие на Община Лесичово в изпълнително производство №58/2018 г., образувано от ЧСИ Васил Бараков с рег. №886 и район на действие, Окръжен съд, Пазарджик, с длъжник РПК „Еледжик“, във връзка с публична продан на 3/4 идеални части от УПИ ІV636 – магазин в кв. 39 по ПУП на село Церово, община Лесичово

 

Решение №441

ОТНОСНО:Учредяване право на прокарване на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ № 000262, местност „СЛИВИТЕ“, землище с. Динката

 

Решение №442

ОТНОСНО:Утвърждаване на образци на декларации по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Решение №443

ОТНОСНО:Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2019 година

 

Решение №444

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Април 2018 г.

 

Решение № 445

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с интегрирано проектно предложение „Системен интеграционен модел „Динката" – за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Лесичово" по интегрирана процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване"

 

Решение № 446

ОТНОСНО: Актуализация на План за действие на община Лесичово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020 г.)

 

Решение № 447

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 39 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ ІІІ – Битов комбинат, кв. 47 по ПУП на с. Лесичово

 

Решение № 448

ОТНОСНО: Информация за социалните дейности в Община Лесичово за 2017 година

 

Решение № 449

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасета на водопровод – клон 11 и клон 21 във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с. Памидово, община Лесичово“.

 

Решение № 450

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – план за изменение на уличната и дворищната регулация на кв. 35а и улица с о.т. 117-75-77.

 

Решение № 451

ОТНОСНО: Одобряване задания за проектиране и приемане на решение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ №№073061, 073062 и 073063 и Парцеларен план (ПП) на новопроектиран път в землището на с. Церово, местност „Живодер“ община Лесичово, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 38916

 

Решение № 452

ОТНОСНО: Обявяване на УПИ ІХ-за обществено обслужване в кв. 36 по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, от имот частна общинска собственост, за имот публична общинска собственост

 

Решение № 453

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПР на терен, предназначен за озеленяване и улица с о.т. 235-233 по ПУП на с. Калугерово

 

Решение № 454

ОТНОСНО: Компенсирана промяна на вида на социалната услуга, делегирана от държавата дейност

 

Решение № 455

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 440/30.04.2018 г., взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 45

 

Решение № 456

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Април 2018 г.

 

Търсене

Юни 2018
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Statistics

Посетители
13
Статии
567
Връзки
6

Снимки от Лесичово