Още статии ...

  1. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за възлагане на СУ Комплекс ЦНСТДБУ, Лесичово, община Лесичово
  2. ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
  4. ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
  5. Удължаване срока на проект "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" до 30 септември 2022 г.
  6. Удължаване срока на проект "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" до 09.09.2022 г.
  7. Промяна разхода за единица продукт - топъл обяд
  8. Удължаване срока на проект "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" до 30.06.2022 г.