Социална политика

Социалната политика е пряко свързана с развитието на страната и показва най-добре капацитета на управлението и отношението Държава - Гражданин.

Социалните дейности в Община Лесичово са свързани с предоставяне на социални услуги за гражданите на общината и са насочени към постигане на стратегическата цел „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи”, заложени в приетите от Общински съвет Лесичово стратегически документи - Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Пазарджик за периода 2016 - 2020 г., Общински план за развитие на Община Лесичово 2014 – 2020 г. и други.

Социалната дейност осъществявана от Община Лесичово е в ресора на заместник- кмета по хуманитарната политика, отдел „Регионално развитие и управление на проекти и програми” и старши специалист „Социални дейности”.

Услугите, които община Лесичово развива на своята територия са Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Домашен социален патронаж, Личен асистент и Домашен помощник. Община Лесичово поддържа пенсионерски клубове в почти всичките села. Общината активно работи по програми осигуряващи работа на трайно безработни лица и такива без образование и квалификация. Активно си сътрудничи с Български червен кръст както и с различни доброволчески организации.

ЦНСТДБУ1[1] - Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство. В центровете е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

ЦСРИ[2], ЦОП[3], ДСП[4] и ЛИЧЕН АСИСТЕНТ-Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи. През последните години политиката в сферата на социалните услуги е насочена към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да заменят институционалния модел на грижа.

ДПЛФУ[5] – Специализираните институции предоставят комплекс от социални услуги за лица/деца с увреждания, възрастни хора и деца, лишени от родителска грижа. Важна особеност е, че това е форма на грижа, в която потребителите са трайно отделени от своята домашна/семейна среда. Социалната услуга в специализирана институция се предоставя след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността.

           [1] Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

[2] Център за социална рехабилитация и интеграция

[3] Център за обществена подкрепа

[4] Домашен социален патронаж

[5] Дом за пълнолетни лица с физически увреждания