ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ


за публично обсъждане на АНАЛИЗ на
потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.42, ал.1 и ал.3, т.1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Лесичово е изготвила проект на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Анализът е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок от 16.02.2023 г. до 16.03.2023г. вкл. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на имейл: oba_lesichovo@abv.bg, телефон 03517/2427, 2221 или в деловодството на Общината до 16.03.2023 г., вкл. на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13. 

Публичното обсъждане ще се проведе от 10:00 часа на 17.03.2023 г. (петък) в заседателната зала на Община Лесичово на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“  по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., може да видите ТУК

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК, ПРИЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК