Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 103   /16.06.2020 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността Главен експерт, дирекция “Специализирана администрация“ , отдел РРУПП.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІV младши;

Минимална образователна степен бакалавър

предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Финанси, Хуманитарни науки, Право - минимален ранг – ІV младши - професионален опит – 2 г.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Комуникативна компетентност; Работа в екип; Фокус към клиента(вътрешен и външен);
Професионална компетентност.

       Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест; Интервю

     Документи за участие в конкурсната процедура:

Заявление по образец, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

копие от документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и осигурителен стаж;

копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

автобиография тип СV

други документи,свързани с изискванията за заемане на длъжността;

       Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 15.00 часа на 30.06.2020 г. на адрес: с.Лесичово обл. Пазарджик,ул. „Н.Чочков“ № 11-13, деловодството на Община Лесичово лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

     Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло на община Лесичово и на официалната интернет страница на Община Лесичово.

     Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организация, контрол по изготвяне на анализи, доклади, експертни оценки, становища и решения по въпроси, свързани с финансиране на общинските образователни институции, планиране, разработка и осъществяване политиката на община Лесичово в областта на образованието, културата и младежките дейности.

Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 610 лв.