Конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 8 /31.01.2022 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Финансов контрольор, звено „Финансов контрольор“ в община Лесичово.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІV младши;

Минимална образователна степен Магистър

- професионален опит – 2 г.

Допълнителни умения и квалификации:

Професионална област/направление: висше образование в областта на „ Стопански и правни науки“ (икономика);
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Internet и електронна поща/;

– Специализирани познания и опит в областта на финансовия контрол при разходване и контрол на публични финансови средства.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

           - Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- Интервю

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания, относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и под законови нормативни актове към тях:Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Устройствен правилник за работата на ОбА Лесичово; Закон за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС; РМС №592 от 21 август 2018 година за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори; Закон за държавния бюджет на РБ за съответната година; Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за държавната собственост; Закон за устройство на територията и други нормативни актове.

            Резултатите от теста подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

           Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

            Към заявлението се прилагат:

$1·      декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;

·  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

·      копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;

·      автобиография тип (Европейски формат).

·      свидетелство за съдимост.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Деловодство на Община Лесичово, с. Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13, в срок до 16,00 часа на 15.02.2022 г., включително.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес oba_lesichovo@abv.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            VІІ. Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

            6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на Община Лесичово и Таблото за обяви на община Лесичово, намиращо се в с.Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13 .

 7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи . Предварителният контрол за законосъобразност се извършва постоянно и се отнася до цялата дейност на Община Лесичово.
Предварителният контрол е превантивна дейност, при която преди вземането/ извършването на всички решения/ действия се извършва съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство,за да се гарантира тяхното спазване.
Предварителният контрол се извършва чрез проверки, резултатите, от които се документират. Въз основа на тези резултати лицето на което е възложено извършването на предварителния контрол, писмено изразява мнение, относно законосъобразността на :
- решенията/ действията, свързани с разпореждане с активи и средства / включително поемането на задължения и извършването на разход.
- Решенията/ действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на организацията/ включително отдаване под наем с цел получаване на приходи/.
- Други решения, от които се пораждат права , респективно задължения за организацията и/или нейните служители.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 1000 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.