Конкурс за назначаване

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

СПИСЪК

 на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № 39/04.04.2022 г. на кмета на община Лесичово, за заемане на длъжността „началник- отдел“ в дирекция“ СА“, отдел „Административно обслужване“, община Лесичово

             В изпълнение на решението на комисията назначена със Заповед № 47/08.04.2022 г. на кмета на община Лесичово в проведено заседание на 26.04.2024 г. се допускат до участие в конкурс следните кандидати:

1. Нина Крумова Моллова

Кандидатът трябва да се яви на тест на 09.05.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Лесичово.

 В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю на 11.05.2022 г. от 10.00 ч. на същото място.

       На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

-   за теста – коефициент 3;

-   за интервю – коефициент 4.

       На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

26.04.2022 г.