Обява за процедура за подбор за обучение и сертифициране на Здравни медиатори

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявява се процедура за подбор за обучение и сертифициране на здравни медиатори

Необходими документи:

$1-          Автобиография;

$1-          Мотивационно писмо;

$1-          Копие от диплома за завършено средно образование;

$1-          Заявление по образец – Образец 1;

$1-          Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – Образец 2.

{[Цялата документация може да изтеглите от ТУК.

Списък на допуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността Директор на дирекция, дирекция „Специализирана администрация“, община Лесичово:

Допуска до конкурс следните кандидати:Олга Викторовна Парпулова.

Обява за процедура за подбор за обучение на Здравни медиатори

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

Обявява се процедура за подбор за обучение и сертифициране на здравни медиатори

Необходими документи:

$1-          Автобиография

$1-          Мотивационно писмо

$1-          Копие от диплома за завършено средно образование

$1-          Заявление по образец – Образец 1

Декларация – Образец 2

Цялата документация може да изтеглите от ТУК.

Обява за Конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

 

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 129   /26.08.2020 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Директор на дирекция, дирекция “Специализирана администрация“ в община Лесичово.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІІІ младши;

Минимална образователна степен Магистър

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Архитектура, строителство.

- професионален опит – 4 г.

2.1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Управленска компетентност;  Ориентация към резултати; Комуникативна компетентност; Работа в екип; Фокус към клиента(вътрешен и външен);  Професионална компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

- Решаване на тест;

- Интервю

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

-Заявление по образец, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

-Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

опия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

-Копие от документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и осигурителен стаж;

опие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

-Автобиография тип СV

-Други документи,свързани с изискванията за заемане на длъжността;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 15.00 часа на 09.09.2020 г. на адрес: с.Лесичово обл. Пазарджик,ул. „Н.Чочков“ № 11-13, деловодството на Община Лесичово лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло на община Лесичово и на официалната интернет страница на Община Лесичово.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и контролира работата на дирекция „Специализирана администрация“. Провежда и контролира действията по устройство на територията. Издава скици - визи за строителство на граждани и фирми. Одобрява проекти, издава строителни разрешения, актове за узаконяване, строителни книжа и документи.. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи. Заверява удостоверения и други документи. Разяснява на граждани и фирми по действащите подробни устройствени планове. Предлага изменение на УП при настъпили промени в обществено икономическите и устройствени условия, или възникване на нови държавни и общински нужди. Разработва длъжностните характеристики на служителите в дирекция „ СА“. Оценява изпълнението на служителите в дирекцията.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 680 лв.

Обявление работно място - Психолог

logo 1

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0021-С001 и №BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.018-0021 „Системен интеграционен модел „Динката“ - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в Община Лесичово“ обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Психолог“.

Повече информация може да намерите ТУК.