СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ІІ

 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Жулевия дом“

 

 

 

„Дом за възрастни хора с физически увреждания „Света Петка“ 

 

 

„Център за обществена подкрепа“

 

 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“

 

 

Домашен социален патронаж

 

Лична помощ