Покана за пресконференция ОП РЧР

1

Във връзка със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Ви информираме, че на 29.12.2017 г.“ с.Лесичово ще се проведе пресконференция, относно края на договора, поставени цели и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

С проектът бе създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда", предоставящ интегрирани услуги за хора с увреждания и хора над 65 г.с невъзможност за самообслужване. Към Центъра бяха назначени 44 лица, предоставящи услуги в домашна среда: "личен асистент" на най-тежките случаи на хора с увреждания и 11 лица "домашни помощници", които обслужваха 55 потребители. В Центъра се предоставиха още: основни медицински грижи, рехабилитация и психологическа подкрепа.