Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета на ЗДОИ

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета на ЗДОИ