становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъжданe на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето представям на Вашето внимание на основание на основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД. Текстът на Становището можете да намерите ТУК