ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 година

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
за публично обсъждане на изготвения проект на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик за периода 2021 - 2028 г.

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         В изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците Община Лесичово е изготвила проект на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021-2028 г. Същата е публикувана на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 28.11.2022 г. до 28.12.2022 г. вкл. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик 2021-2028 г. на имейл: [email protected], телефон 03517/2427, 2221 или в деловодството на общината до 28.12.2022 г., вкл. на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

Публичното обсъждане ще се проведе от 11.00 часа на 10.01.2023 година (вторник) в заседателната зала на Община Лесичово на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

Регионалната програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик ( с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021-2028 г. ВИЖ ТУК

https://www.lesichovo.bg     

                                              

         Основната цел на Регионалната програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 – 2028 г. е да допринесе за устойчивото развитие на област Пазарджик, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните отпадъци както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на отпадъците. Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в общината, резултати от проведени проучвания за системите за управление на отпадъците, както и въз основа на анализа на възможностите за финансиране на дейности свързани с отпадъци.

        Програмата е разработена за период, който съвпада с действието на националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. /НПУО 2021 – 2028 г./

 

       В тази връзка Община Лесичово отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически документ.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово