Списък на ЮЛ, на които не се предоставят услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, по смисъла на чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ

Приложение 1 към Заповед 208/14.10.2015 г. - може да изтеглите тук images/ekologia/ 1.JPG