Заповед за образуване на ИС за МИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№ 167
с. Лесичово, 29.08.2019 г.
На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 и чл.9, ал.4 от Изборния кодекс и във връзка със Заповед № 130/28.08.2019 г., издадена от Директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Света Петка“, село Щърково, община Лесичово и във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.,
О Б Р А З У В А М:


1. Девет избирателни секции на територията на селата от община Лесичово за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
2. Утвърждавам номерацията, обхвата и адреса на 10 (десет) избирателни секции, както следва:
2.1. Избирателна секция 001 – Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.” с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември” № 2, включва всички избиратели от село Лесичово, съгласно Приложение № 1.
2.2. Избирателна секция 002 – Народно читалище „Пробуда – 1930 г.”, с. Боримечково, ул. „Втора” №1, включва всички избиратели от село Боримечково, съгласно Приложение № 1.
2.3. Избирателна секция 003 – Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката (фоайе), ул. „Първа” №2, включва избиратели от село Динката, съгласно Приложение № 1.
2.4. Избирателна секция 004 – Туристически - посетителски информационен център, с. Калугерово, ул. „Площад” №5, включва избиратели от село Калугерово, съгласно Приложение № 1.
2.5. Избирателна секция 005 ОбУ „Христо Ботев”, с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11, включва избиратели, съгласно Приложение № 1.
2.6. Избирателна секция 006 – Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.”, с. Памидово ул. „Първа” №24А, включва всички избиратели от село Памидово, съгласно Приложение № 1.
2.7. Избирателна секция 007 – Народно читалище „Георги Бенковски 1900 г.”, с. Церово, ул. „Първа” №32, включва всички избиратели от село Церово, съгласно Приложение № 1.
2.8. Избирателна секция 008 – Народно читалище – „Христо Ботев – 1927 г.”, с. Щърково, ул. „Първа” № 34, включва всички избиратели от село Щърково, съгласно Приложение № 1.

2.9. Избирателна секция 009 – Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Света Петка”, с. Щърково ул. „Дванадесета” №4, включва избиратели съгласно Приложение № 1.
2.10. Избирателна секция 010 – Основно училище „Кочо Честименски“, с. Динката, ул. „Седемнадесета” №34, (І етаж, І стая ПГ), включва избиратели от село Динката, съгласно Приложение № 1.
Неразделна част от настоящата заповед е Приложение № 1.
3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Лесичово и да се разлепи на таблата за обяви пред всички кметства, включени в състава на Община Лесичово, и в ДПЛФУ „Света Петка”, село Щърково.
4. Копие от Заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия (ОИК) Лесичово, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и на областна администрация Пазарджик и Областна администрация, град Пазарджик.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на град Пазарджик, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на заинтересованите страни. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лесичово.
инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,
Кмет на Община Лесичово