Съобщение за провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционни избирателни комисии на избирателните секции образувани на територията на община Лесичово за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ИЗБОРЕН РАЙОН - ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 година, и на основание чл. 91 и чл.92 от Изборния кодекс (ИК), Ви уведомявам, че консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии на избирателните секции на изборен район - община Лесичово, ще се проведат на 20.09.2019 г. (петък) от 10,00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11- 13.

За определяне съставите на секционните избирателни комисии на избирателните секции на изборен район - община Лесичово, област Пазарджик (СИК) е необходимо да представите следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Към предложението си трябва да представите списък на резервните членове, които да заместят предложените от Вас лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционните избирателни комисии не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинска избирателна комисия.

Предложенията Ви следва да бъде съобразени с разпоредбите на ИК, решенията на Централна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия – Лесичово и депозирани в деловодството на Община Лесичово до 10,00 часа на 20.09.2019 г.

 

С уважение, /п/

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово