СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 003

адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Първа” №2

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ВАСИЛ                        

КОСТАДИНОВ                  

КОЦЕВ

ЙОРДАНА                      

СТЕФАНОВА                    

ТАНОВА

МАРИЯ                        

КИРИЛОВА                    

НИКОЛОВА

НАДЕЖДА                      

НИКОЛАЕВА                    

КОЧЕВА

НИКОЛАЙ                      

ВАНЧОВ                      

КОЧЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 004

адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Площад” №5

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АНГЕЛ                        

ГЕОРГИЕВ                    

БОНЕВ

АНЕТА                        

ИВАНОВА                      

НАЙДЕНОВА

АНУШКА                      

ИВАНОВА                      

НЕШКОВА

АТАНАСКА                    

ГЕОРГИЕВА                    

КОМАРОВА

БОГОМИЛА                    

ВАСИЛЕВА                    

ПЕТРОВА

ВЕНЕЛИНА                    

СТЕФАНОВА                    

КАРАГЬОЗОВА-БОЙЧЕВА

ВЪЛЧО                        

ПЕТКОВ                      

ТОНОВ

ГЕОРГИ                      

ЦВЕТАНОВ                    

ГРИГОРОВ

ГЕРГАНА                      

ИВАНОВА                      

МОЛЛОВА

ГРИГОР                      

ЦВЕТАНОВ                    

ГРИГОРОВ

ДАНИЕЛА                      

ВАЧОВА                      

ДРАГАНОВА

ДИМИТЪР                      

ГЕОРГИЕВ                    

ДРАГАНИЧИН

ИВАН                        

ИВАНОВ                      

ВЕЛЧЕВ

ИВАН                        

ИВАНОВ                      

ВЕЛЧЕВ

ЙОРДАНКА                    

ХРИСТОВА                    

МИЧЕВА

НАСКА                        

ТОДОРОВА                    

БОРИСОВА

НИКОЛИНА                    

ГЕОРГИЕВА                    

ЧЕРГАРОВА

ПЕТЯ                        

ГЕОРГИЕВА                    

ДРАГАНИЧИНА

ПЛАМЕН                      

ДАМЯНОВ                      

КОМСАЛОВ

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 005

         адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АТАНАСКА                    

ТРЕНКОВА                    

АЙЗЕРТ

ГЕРГАНА                      

ИЛИЕВА                      

СТОИМЕНОВА

ДИМИТРИНА                    

НИКОЛАЕВА                    

ТОДОРОВА

ЕЛЕНА                        

НИКОЛАЕВА                    

РУЖИНОВА

ИВАН                        

КРЪСТЕВ                      

СТОИМЕНОВ

КРЪСТАН                      

СТОЯНОВ                      

РЪЖАНКОВ

МАРГАРИТА                    

АНГЕЛОВА                    

ВЪРТИГОВА

НИКОЛАЙ                      

ПЕТРОВ                      

НЕШЕВ

НИКОЛИНА                    

АНГЕЛОВА                    

ТОДОРОВА

ПЕТКАНА                      

АНДРЕЕВА                    

КОЛЧАКОВА

ПЕТЯ                        

КРЪСТЕВА                    

НЕШКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 010

         адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Седемнадесета” №34

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

КАРАМФИЛА                    

ДОЧКОВА                      

ЙОНКОВА