ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ИЗБОРЕН РАЙОН - ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ПОКАНА
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ИЗБОРЕН РАЙОН - ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 година, и на основание чл. 91 и чл.92 от Изборния кодекс (ИК), Ви уведомявам, че консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии, включително подвижна избирателна комисия на избирателните секции на изборен район - община Лесичово, ще се проведат на 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10,00 часа в зала „ТИЦ" на НЧ „Отец Паисий – 1890 г.", село Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември" № 2.
           За определяне съставите на секционните избирателни комисии на избирателните секции на изборен район - община Лесичово, област Пазарджик (СИК) е необходимо да представите следните документи:
           1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:
          1.1. Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
          1.2. Имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага;
          1.3. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
         1.4. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
        1.5. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.1. и т.1.2.
 
       Предложенията Ви следва да бъде съобразени с разпоредбите на ИК, решенията на Централна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия – Лесичово.
Посочените по-горе документи следва да се представят на хартиен и магнитен носител   до 9,30 часа на 21.09.2023 г. /четвъртък/ в деловодството на Община Лесичово,  село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ №11-13, община Лесичово, област Пазарджик, на електронна поща – [email protected] или чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/.
 
• Забележка: При изготвяне и представяне на документите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс следва да се вземат предвид и съответните решения на Централна избирателна комисия  и Общинска избирателна комисия – Лесичово.
 
С уважение,
инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ
Кмет на Община Лесичово
 
Изготвил:
Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово