Заповед № 143/20.09.2023 г. за Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед № 143/20.09.2023 г. за Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЧРЕЗ САЙТА НА ГД ГРАО ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

http://www.grao.bg/elections/

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Забележка: Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - до 28.04.2023 г.

https://regna.grao.bg

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Приложение № 13-МИ)

14.10.2023 г.

(вкл.)

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден   (Приложение № 17-МИ)

14.10.2023 г.

(вкл.)

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия   (Приложение № 17-МИ)

23.10.2023 г.

(вкл.)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник (Приложение № 7-МИ)

21.10.2023 г.

(вкл.)