Обучение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Лесичово

Съгласно утвърден график от РИК-Пазарджик Обучението на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Лесичово за изборите за народни представители на 02 април 2023г., ще се проведе на 25.03.2023 г. от 16:30 ч. в Залата на Народно читалище "Отец Паисий" - 1890 г., село Лесичово, област Пазарджик от представители на РИК-Пазарджик, Районно управление „Полиция“-Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

КОНСУЛТАЦИИ ПСИК ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

 

ПОКАНА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ , ОБРАЗУВАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на Републиката България, насрочени на 02април 2023 годинаи на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2 и чл.92 от Изборния кодекс, Ви приканвам да участвате в консултациите за определяне състав на подвижна избирателна комисия (ПСИК), които ще се проведат на 17.03.2023 г. (петък) от 14,00часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

За определяне на ПСИК:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага на хартиен и магнитен носител;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Посочените по-горе документи следва да се представят на хартиен и магнитен носител до 14,00 часа на 17.03.2023 г. (петък) в деловодството на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, община Лесичово, област Пазарджик, на електронна поща - oba_lesichovo@abv.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 

            * Забележка: При изготвяне и представяне на документите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс следва да се вземат предвид и съответните решения на Централна избирателна комисия и Районна избирателна комисия – 13 МИР Пазарджик.

 

Заповед № 42/15.03.2023 г. за образуване на Подвижна избирателна секция на територията на община Лесичово

Заповед № 42/15.03.2023 г. за образуване на Подвижна избирателна секция на територията на община Лесичово за произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023 г.