ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И НА СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПОКАНА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И НА СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на Републиката България, насрочени на 02април 2023 годинаи на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2 и чл.92 от Изборния кодекс, Ви приканвам да участвате в консултациите за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик и на състав на подвижна избирателна комисия (ПСИК), които ще се проведат на 24.02.2023 г. (петък) от 09,30 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

За определяне съставите на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик и на ПСИК *:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага на хартиен и магнитен носител;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Посочените по-горе документи следва да се представят на хартиен и магнитен носител до 09,00 часа на 24.02.2023 г. (петък) в деловодството на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, община Лесичово, област Пазарджик, на електронна поща - oba_lesichovo@abv.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 

            * Забележка: При изготвяне и представяне на документите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс следва да се вземат предвид и съответните решения на Централна избирателна комисия и Районна избирателна комисия – 13 МИР Пазарджик.

С уважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово