ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насро

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024 г., можете да намерите ТУК

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед №58/15.04.2024 г., издадена от Кмета на Община Лесичово

Обучение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Лесичово

Съгласно утвърден график от РИК-Пазарджик Обучението на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Лесичово за изборите за народни представители на 02 април 2023г., ще се проведе на 25.03.2023 г. от 16:30 ч. в Залата на Народно читалище "Отец Паисий" - 1890 г., село Лесичово, област Пазарджик от представители на РИК-Пазарджик, Районно управление „Полиция“-Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Заповед № 42/15.03.2023 г. за образуване на Подвижна избирателна секция на територията на община Лесичово

Заповед № 42/15.03.2023 г. за образуване на Подвижна избирателна секция на територията на община Лесичово за произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023 г.

КОНСУЛТАЦИИ ПСИК ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

 

ПОКАНА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ , ОБРАЗУВАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на Републиката България, насрочени на 02април 2023 годинаи на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2 и чл.92 от Изборния кодекс, Ви приканвам да участвате в консултациите за определяне състав на подвижна избирателна комисия (ПСИК), които ще се проведат на 17.03.2023 г. (петък) от 14,00часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

За определяне на ПСИК:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага на хартиен и магнитен носител;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Посочените по-горе документи следва да се представят на хартиен и магнитен носител до 14,00 часа на 17.03.2023 г. (петък) в деловодството на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, община Лесичово, област Пазарджик, на електронна поща - oba_lesichovo@abv.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 

            * Забележка: При изготвяне и представяне на документите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс следва да се вземат предвид и съответните решения на Централна избирателна комисия и Районна избирателна комисия – 13 МИР Пазарджик.