Заповед № 31/24.02.2023 г. за определяне на избирателните секции на територията на община Лесичово за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

ЗАПОВЕД № 31/24.02.2023 г., издадена от Кмета на Община Лесичово за определяне избирателните секции, за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Лесичово, област Пазарджик във връзка с произвеждането на за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 02 април 2023 г., можете да намерите, ТУК

Заповед № 30/24.02.2023 г. за Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02 април2023 г.

Заповед № 30/24.02.2023 г. за Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02 април2023 г., с пълният текст на заповедта може да се запознаете ТУК

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И НА СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПОКАНА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И НА СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на Републиката България, насрочени на 02април 2023 годинаи на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2 и чл.92 от Изборния кодекс, Ви приканвам да участвате в консултациите за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик и на състав на подвижна избирателна комисия (ПСИК), които ще се проведат на 24.02.2023 г. (петък) от 09,30 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

За определяне съставите на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик и на ПСИК *:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага на хартиен и магнитен носител;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Посочените по-горе документи следва да се представят на хартиен и магнитен носител до 09,00 часа на 24.02.2023 г. (петък) в деловодството на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, община Лесичово, област Пазарджик, на електронна поща - oba_lesichovo@abv.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 

            * Забележка: При изготвяне и представяне на документите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс следва да се вземат предвид и съответните решения на Централна избирателна комисия и Районна избирателна комисия – 13 МИР Пазарджик.

С уважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово

Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Заповедта за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023 г., можете да намерите ТУК