Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Предложение относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Април 2024 г. 24 Април 2024 14
Предложение относно: Учредяване на право на ползване по отношение на поземлен имот с идентификатор № 78478.74.15, находящ се в местност „ЧОКОВЕЦ“, землището на село Церово, община Лесичово по смисъла на чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на з 24 Април 2024 13
Предложение относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО“ ЕООД, село Лесичово за 2023 година 24 Април 2024 9
Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение № 57/16.02.2024 г. за приемане на бюджета и Решение № 56/16.02.2024 г. за приемане на инвестиционната програма на Община Лесичово 24 Април 2024 13
Предложение относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2024 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и в т.ІІ „Описание 24 Април 2024 11
Предложение относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците за 2024 година в община Лесичово 24 Април 2024 11
Предложение относно: Информация за социалните дейности в Община Лесичово за 2023 година 24 Април 2024 11
Информация относно: Информация за състоянието и стопанисването на спортните имоти и развитие на спорта в Община Лесичово към 31.12.2023 г. 24 Април 2024 12
Предложение относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Декември 2023 г., месец Януари 2024 г., месец Февруари 2024 г. и месец Март 2024 г. 22 Март 2024 13
Предложение относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЗЕМЕДЕЛИЕ КАЛУГЕРОВО“ ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху поземлени имоти – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначен 22 Март 2024 12