Решения на Общински съвет 2011-2014 г.

Решение №570

ОТНОСНО: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Общината

 

Решение №571

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2011 – 2015 г. за 2013 година 

 

Решение №572

Относно: Приемане на План за действие за 2014 г. към общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Лесичово

 

Решение №573

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2014 г.

 

Решение №574

Относно: Промяна на чл.63 и чл.64 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение №575

Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляващ имот с № 009194, находящ се в местност „Авлийте”, землище на село Щърково, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр.Пазарджик 

 

Решение №576

Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляващ имот с № 003690, находящ се в местност „Голяма могила”, землище на село Щърково, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр.Пазарджик 

 

Решение №577

Относно:Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на село Динката и село Памидово, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр.Пазарджик изпълнение на съдебно решение по смисъла на § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ /10.08.2010 г./      

 

Решение №578

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 564/27.12.2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение №579

Относно: Поемане на дългосрочен дълг от Община Лесичово чрез банков кредит за финансиране на проект – „Изграждане на Многофункционален културно-информационен център /МФКИЦ/, село Памидово, община Лесичово”, осъществен по специална предприсъединителна програма /САПАРД/

 

Решение №580

Относно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе на водопровод и електропровод за захранване на ПИ № 601035, местност „Лъката”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на Борислав Иванов Пашов

 

Решение №581

Относно: Продажба на движима вещ - моторно превозно средство, лек автомобил марка „Форд Транзит”, тип „Т”, общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №582

Относно:  Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боримечково, Памидово и Щърково, Община Лесичово”

 

Решение №583

Относно: Обявяване на поземлен имот № 118073, находящ се в местността „Друма” землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №584

Относно: Обявяване на поземлен имот № 000559, находящ се в местността „Неземеделски земи” землището на с.Лесичово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №585

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение №586

Относно: Приемане на Годишен отчет за 2013 г. за изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово 2011 – 2014 г.

 

Решение №587

Относно: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2014 г.

 

Решение №588

Относно: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Структура на Общинска администрация Лесичово

 

Решение №589

Относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2014 г.

 

Приложения към бюджета

 

Решение №590

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти № 000556, № 000579 и № 000018, находящи се в местност „ПЕРЕМЕТИЦА”, общинска собственост по КВС на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №591

Относно: Ползване на безлихвен заем от Община Лесичово от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на проект – „Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Лесичово”

 

Решение №592

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жител на Община Лесичово – Марияна Стоилова Йончева

 

Решение №593

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №594

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 589/12.02.2014 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2014 г., в раздел ІІ, „По разхода”, т.5 местни дейности и т.6

 

Решение №595

Относно: Приемане на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на община Лесичово

 

Решение №596

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №597

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово  за 2013 година

 

Решение №598 

Относно: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2013 година

 

Решение №599

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2014 година за Община Лесичово

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2014 г.

 

Решение №600

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти с начин на трайно ползване – пасища,мери, публична общинска собственост, находящи се в землището на  с.Лесичово и  с.Калугерово

 

Решение №601

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти  – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Боримечково, с.Калугерово , с.Лесичово и с.Церово

 

Решение №602

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост на община Лесичово

 

Решение №603

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията

 

Решение №604

Относно: Приемане на отчет на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение №605

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лесичово за 2013 г.

 

Решение №606

Относно: Отчет за работата на народните читалища в Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение №607

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2015 г.

 

Решение №608

Относно: Обявяване на ПИ № 001663 - находящ се в местността „Елшето” и ПИ № 000528 – находящ се в местността „Асан дере”, землището на с.Калугерово; ПИ № 016004 – находящ се в местността „Друма”, землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №609

Относно: Промяна на ПУП – ПУР на УПИ ІХ 829 в кв.85 по плана на с.Калугерово и улица с о.т. 221-218 

 

Решение №610

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ І-озеленяване в кв.31 по плана на с.Калугерово 

 

Решение №611

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на напорен водопровод за захранване на поземлен имот № 419022, местност „Света Петка”, землище с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение №612

Относно: Учредяване право на прокарване на напорен водопровод за захранване на ПИ № 419022, местност „Света Петка”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „Делектра - Хидро” АД, с.Лесичово

 

Решение №613

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Гергина Делчева Катърчева

 

Решение №614

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №615

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти:  ПИ № 000225, находящ се в местността „Чешмата ”, землището на с.Лесичово, ПИ № 115006, находящ се в местността „Елови дерета”, землището на с.Церово и ПИ № 002255, находящ се в местността „Чукарите-Шундел” в землището на с.Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №616

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 000570, находящ се в местността „Неземеделски земи ”, землището на с.Лесичово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №617

Относно: Обявяване на поземлен имот № 000579, находящ се в местността „Переметица” землището на с.Динката, община Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост за имот частна общинска собственост 

 

Решение №618

Относно: Обявяване на поземлен имот № 002262, находящ се в местността „Чукарите-Шундел” землището на с.Калугерово, община Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост за имот частна общинска собственост 

 

Решение №619

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение №620

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Димчо Величков Кошев жител на Община Лесичово 

 

Решение №621

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жител на Община Лесичово – Назлъ Айнурова Крумова 

 

Решение №622

Относно: Едностранно прекратяване от страна на концедента на Договор за концесия за услуга с рег.№ 83/29.08.2011 г.

 

Решение №623

Относно:Определяне на еднократно възнаграждение на адв.Недялка Съчанова – юрист на общински съвет – Лесичово

 

Решение №624

Относно:Прекратяване участието на Община Лесичово в партньорско споразумение за изпълнение на групов инвестиционен проект – „Чиста Горна Марица”

 

Решение №625

Относно: Информация за състоянието и стопанисването на спортните имоти и развитието на спорта в общината

 

Решение №626

Относно: Информация за проблеми и мероприятия по опазване на селскостопанската продукция

 

Решение №627

Относно: Отчет за изпълнение на приходите за първо тримесечие на 2014 г. на Община Лесичово

 

Решение №628

Относно: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти общинска собственост за периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 

Решение №629

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 589/12.02.2014 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2014 г.

 

Решение №630

Относно: Компенсирана промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип  „Център за настаняване от семеен тип” I  за деца в социална услуга - „Дневен център за възрастни с увреждания”, като делегирана от държавата дейност

 

Решение №631

Относно: Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторни превозни средства марка “Isuzu”, модел „Turquoise”, 32+1 места и марка „Peugeotboxer”, модел „Boxer”, 11+1 места, за превоз на ученици, обучаващи се в общински училища натериторията на Община Лесичово

 

Решение №632

Относно: Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”

 

Решение №633

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ № 118080 находящ се в местността „Друма” и ПИ № 115027  находящ се в местността „Елови дерета” в землището на с.Церово; ПИ № 002035, ПИ № 002042 и ПИ № 002080, находящи се в местността „Краището” в землището на с.Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №634

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със нанесени щети от проливни дъждове през месец март 2014г. на паянтова жилищна сграда собственост на Мария Димитрова Танева, жител на село Калугерово, община Лесичово 

 

Решение №635

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение №636

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жител на Община Лесичово – Лазарина Спасова Пашова

 

Решение №637

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 593/28.02.2014 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Продажба на имоти-частна общинска собс8твеност, чрез публичен търг

 

Решение №638

Относно: Обявяване на ПИ № 000570 - находящ се в местността „Неземеделски земи”, землището на с.Лесичово;  ПИ № 115006 - находящ се в местността „Елови дерета”, землището на с.Церово; ПИ № 002255-находящ се в местността „Чукарите-Шундел”, землището на с.Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №639

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №640

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво 

 

Решение №641

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение №642

Относно: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища

 

Решение №643

Относно: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча” – реализирани проекти, тенденции в това направление

 

Решение №644

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение №645

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 129091, находящ се в местността „Кривата лъка”, землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №646

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 012006, находящ се в местността „Гъста кория”, землището на с.Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №647

Относно: Обявяване на ПИ № 118080 - находящ се в местността „Друма” и ПИ № 115027, находящ се в местността „Елови дерета”, землището на с.Церово; ПИ № 002035, ПИ № 002042 и ПИ № 002080, находящи се в местността „Краището”, землището на с.Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №648

Относно: Избиране метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв.27 по плана на с.Лесичово, с площ от 360.00 кв.м., актуван с актове за частна общинска собственост № 251/13.04.2011 г. и № 552/27.05.2013 г.

 

Решение №649

Относно: Правила за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата на територията на община Лесичово

 

Решение №650

Относно: Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Лесичово, област Пазарджик, съгласно чл.37 б. „и” от ЗСПЗЗ

 

Решение №651

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Фонд „Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика с проект „За по-достоен живот” в Дом за възрастни с физически увреждания с.Щърково, община Лесичово

 

Решение №652

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2014 г.

 

Решение №653

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в землищата на селата Лесичово, Церово, Калугерово, Щърково и  Памидово с обща площ  704.405 декара

 

Решение №654

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за интегриране на малцинствата в община Лесичово за 2013 година

 

Решение №655

Относно: Изменение и допълнение на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2014 г., приета с Решение № 587/12.02.2014 г. на Общински съвет Лесичово

 

Решение №656

Относно: Изменение и допълнение на Решение №589/12.02.2014 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово

 

Решение №657

Относно: Премахване на двуетажна масивна сграда, застроена в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ163– обслужващи дейности в кв.22 по ПУП (План за регулация) на с.Динката, подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 252/13.04.2011 г.

 

Решение №658

Относно: Придобиване чрез покупка на поземлен имот № 003690, находящ сев местност ”ГОЛЯМА МОГИЛА”, землището на с.Щърково, пета категория, с начин на трайно ползване – нива и площ от 3,080 дка

 

Решение №659

Относно: Обявяване на ПИ № 129091, находящ се в местността „Кривата лъка” и ПИ № 000318, находящ се местността ”Гробешка чукара”, землището на с.Церово;  ПИ № 012006, находящи се в местността „Гъста кория”, землището на с.Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №660

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания от месец декември 2013 година до месец юни 2014 година

 

Решение №661

Относно: Информация за изпълнение на бюджета за полугодието на 2014 г. на Община Лесичово

 

Решение №662

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 589/12.02.2014 г.

 

Решение №663

Относно: Анализ и оценка на приключилата 2013/2014 учебна година за учебните заведения на територията на община Лесичово и готовността за новата 2014/2015 учебна година

 

Решение №664

Относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

 

Решение №665

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение №666

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000094 по КВС на с.Боримечково, община Лесичово, с начин на трайно ползване „Микроязовир”

 

Решение №667

Относно: Промяна на отреждането на терен – озеленяване между кв.14, улица с о.т. 39-41 и улица с о.т. 42-46, с.Щърково, община Лесичово

 

Решение №668

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 129080, находящ се в местността „Кривата лъка”, землището на село Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №669

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ № 112183 и  ПИ № 112199, находящи се в местността „Плешивец”, землището на село Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №670

Относно: Обявяване на ПИ № 000947, находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Лесичово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост 

 

Решение №671

Относно: Обявяване на ПИ № 112214, находящ се в местността „Плешивец”, землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост 

 

Решение №672

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №673

Относно: Премахване на храстова и дървесна растителност от имоти собственост на Община Лесичово

 

Решение №674

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Лесичово  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност

 

Решение №675

Относно: Създаване на общинско търговско дружество – „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД

 

Решение №676

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 122038, находящ се в местността „Алесица”, землището на село Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №677

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 589/12.02.2014 г.

 

Решение №678

Относно: Почистване коритото на река Тополница, деретата и каналите, които се вливат в нея от растителност на територията на община Лесичово

 

Решение №679

Относно: Определяне на съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2014/2015 година

 

Решение №680

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3221415 от 15.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение №681

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3220979 от 15.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение №682

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3210987 от 18.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект Подобряване на материалната база на библиотеките към народните читалища в община Лесичово, област Пазарджик, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение №683

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Лесичово, община Лесичово” 

 

Решение №684

Относно: Обявяване на ПИ № 112183 и ПИ № 112199 находящи се в местността „Плешивец”; ПИ № 122038 находящ се в местността „Алесица”; ПИ № 129080 находящ се в местността „ Кривата лъка” землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №685

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 589/12.02.2014 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 656/30.06.2014 г.

 

Решение №686

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017г. на  община Лесичово 

 

Решение №687

Относно: Изменение и допълнение на Решение №589/12.02.2014 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение №656/30.06.2014г. и Решение №685/29.08.2014 г.

 

Решение №688

Относно: Изменение и допълнение на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2014 г., приета с Решение № 587/12.02.2014 г. и изменена и допълнена с Решение № 655/30.06.2014 г. на Общински съвет Лесичово

 

Решение №689

Относно: Приемане на мотивиран доклад, съдържащ предложение за класация за определяне участника, спечелил публично оповестения конкурс на един етап за приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв.27 по плана за регулация на с.Лесичово, с площ от 1065.00 кв.м. ведно със застроена в него едноетажна масивна сграда с площ от 360.00 кв.м

 

Решение №690

Относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №691

Относно: Допусната техническа грешка в Решение  № 687/18.09.2014 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Изменение и допълнение на Решение № 589/12.02.2014 г. за приемане  бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 656/30.06.2014 г. и Решение № 685/29.08.2014 г. за 2014 г. 

 

Решение №692

Относно: Допусната техническа грешка в Решение  № 688 /18.09.2014 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Изменение и допълнение на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2014 г., приета с Решение № 587/12.02.2014 г. и изменена и допълнена с Решение № 655/30.06.2014 г. на Общински съвет Лесичово

 

Решение №693

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение №694

Относно: Мерки във връзка със замърсяване на река Тополница

 

Решение №695

Относно: Приемане програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места в община Лесичово

 

Решение №696

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/223/00288 за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи, находящи се в землищата на община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Лесичово

 

Решение №697

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 589/12.02.2014 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 656/30.06.2014 г., Решение № 685/29.08.2014 г. и Решение № 687/18.09.2014 г.

 

Решение №698

Относно: Информация за изпълнение на приходите за деветмесечието на 2014 г. на Община Лесичово

 

Решение №699

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение №700

Относно:Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ №136002, находящ се в местността „Пенкови круши” и ПИ № 132035, находящ се в местността „Манастира” в землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №701

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот ПИ № 000283, находящ се в местността „Сухо дере”, землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение №702

Относно: Обявяване на ПИ № 119004 и ПИ № 000331 находящи се в местността „Ливадски ливади”; ПИ № 000289 находящ се в местността „Чонова чукара”; ПИ № 135014 находящ се в местността „Гривекова чукара” землището на с.Церово; ПИ № 001936 находящ се в местността „ Корията ”, ПИ № 001731 находящ се в местността „При манастира” землището на с.Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №703

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №704

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в землището на село, Церово с площ  361.333 декара

 

Решение №705

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в землището на село, Церово с площ  66.082 декара

 

Решение №706

Относно:Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 090006, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА”, землище с.Боримечково

 

Решение №707

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и трасе на водопровод за захранване на обект „Телеугоително стопанство за 1000 броя телета” в ПИ № 090006 в землището на с.Боримечково, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА”, община Лесичово

 

Решение №708

Относно: Предоставяне на поземлени имоти от общинския горски фонд, находящи се в местността „Бощица” по КВС на село Лесичово

 

Решение №709

Относно: Приемане на Общински план за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в Община Лесичово 2014 – 2017 година

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА  РОМИТЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО (2014 – 2017)

 

Решение №710

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 689/26.09.2014 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Приемане на мотивиран доклад, съдържащ предложение за класация за определяне участника, спечелил публично оповестения конкурс на един етап за приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв.27 по плана за регулация на с.Лесичово, с площ от 1065.00 кв.м. ведно със застроена в него едноетажна масивна сграда с площ от 360.00 кв.м

 

Решение №711

Относно: Приемане на отчет за Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2014 г.

 

Решение №712

Относно: Преименуване на социалните услуги от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип ”, предоставяни от Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №713

Относно: Промяна на местоположението на „Център за обществена подкрепа” в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ул. ”Георги Кратунчев”№2 находящ се в сградата на ДДЛРГ „Здравец” село Лесичово, ет.І дясно крило, с капацитет 15 места, открит със Заповед № РД01-787/06.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АСП град София

 

Решение №714

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Благо Симонов Къндов, бивш жител на с.Щърково, община Лесичово

 

Решение №715

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Петър Димитров Ибагов, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №716

Относно:Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Иван Димитров Бурев, жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №717

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Георги Димитров Бурев, бивш жител на гр.Пазарджик, община Пазарджик

 

Решение №718

Относно:Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Йордан Димитров Бурев, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №719

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Церово

 

Решение №720

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 000581, находящ се в местността „Переметица”, землището на с.Динката, община Лесичово, публична общинска собственост

 

Решение №721

Относно: Промени по  бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета №589/12.02.2014г.

 

Решение №722

Относно: Избор на комисия за съдебни заседатели

 

Решение №723

Относно: Обявяване на ПИ № 121047, находящ се в местността „Селищата”, землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №724

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Георги Ангелов Тодоров жител в Община Лесичово

 

Решение №725

Относно: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/01156 от 27.11.2012 г. по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските рйони» за Проект «Доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Лесичово, Динката и Калугерово, община Лесичово», сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Решение №726

Относно: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/01156 от 27.11.2012 г. по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските рйони» за Проект «Доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Лесичово, Динката и Калугерово, община Лесичово», сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение №727

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 589/12.02.2014 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 656/30.06.2014 г., Решение № 685/29.08.2014 г., Решение № 687/18.09.2014 г., Решение № 697/24.10.2014г. и Решение № 721/28.11.2014 г.

 

Решение №728

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания от месец юни 2014 година до месец декември 2014 година

 

Решение №729

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2015 година

 

Решение №730

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015г.

 

Решение №731

Относно: Изменение на Решение № 719/28.11.2014 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 64 относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Церово

 

Решение №732

Относно: Изменение и допълнение наНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение №733

Относно: Обявяване на ПИ № 000283 находящ се в местността „Сухото дере”; ПИ № 136002  и ПИ № 000297 находящи се в местността „Пенкови круши”; ПИ № 132035 и ПИ № 132103 находящи се в местността „Манастира” по КВС на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №734

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Минка Димитрова Богданова

 

Решение №735

Относно: Съгласие за промяна на ПУП – ПР на УПИ ІІ 70 и УПИ І-трафопост в кв.8 по плана на с.Лесичово

 

Решение №736

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 589/12.02.2014 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 656/30.06.2014г., Решение №685/29.08.2014г., Решение №687/18.09.2014г., Решение № 691/26.09.2014г., Решение № 697/24.10.2014г. и Решение № 727/12.12.2014г.

 

Решение №737

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение №738

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2014 година на Кмета на община Лесичово – Серьожа Николов Лазаров

 

Решение №739

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2014 година на кметовете на кметства от Община Лесичово

 

Решение №740

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 589/12.02.2014 г.