Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 284/26.11.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Октомври 2021 г. и месец Ноември 2021 г. 02 Декември 2021 5
Решение № 283/26.11.2021 г., относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 4
Решение № 282/26.11.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение №191/19.02.2021г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение №190/19.02.2021г. за приемане на инвестиционната програма за 2021г. и Решение № 253/10.09.2021г. на Общи 02 Декември 2021 4
Решение № 281/26.11.2021 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 17.12.2021 г. 02 Декември 2021 5
Решение № 280/26.11.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г. 02 Декември 2021 7
Решение № 279/26.11.2021 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 4
Решение № 278/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в Поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, м.“Папратниц 02 Декември 2021 9
Решение № 277/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в имот с идентификатор 78478.134.767 в м."Папратница" и имот с идентификатор 78478.136.769 в м."Камика" по КККР 02 Декември 2021 4
Решение № 276/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в ПИ №186058, м.“Чешмата“, №186060, м.“Чуките“, №186063, м.“ 02 Декември 2021 3
Решение № 275/26.11.2021 г., относно: Одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в поземлени имоти с №186058, м.“ЧЕШМАТА“, №186060, м.“ЧУКИТЕ“, №186063, м.“ЧЕШМАТА“, №188026, м.“ЧЕШМАТА“, №191025, м.“КОШИРЕ“, №191027, м.“КОШИР 02 Декември 2021 4
Решение № 274/26.11.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-Спортен терен в кв.61 по плана на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 3
Решение № 273/26.11.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІ-За обществени услуги в кв.13 по плана на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 3
Решение № 272/26.11.2021 г., относно: Приемане на План – предложение за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2022 година 02 Декември 2021 5
Решение № 271/29.10.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 05 Ноември 2021 18
Решение № 270/29.10.2021 г., относно: Определяне общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметства в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности 05 Ноември 2021 19
Решение № 269/29.10.2021 г., относно: Продажба в пакети чрез публичен търг на поземлени имоти № 191023, № 295063, № 289002 и № 184014 по КВС на село Лесичово и поземлени имоти с идентификатор 78478.140.54, 78478.138.18, 78478.138.19, 78478.138.20, 78478.1 05 Ноември 2021 23
Решение № 267/29.10.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Май 2021 г., месец Юли 2021 г., месец Август 2021 г., месец Септември 2021 г. и месец Октомври 2021 05 Ноември 2021 22
Решение № 268/29.10.2021 г., относно: Наименуване на улица в кв. 4, съгласно Плана за регулация на село Лесичово, община Лесичово 05 Ноември 2021 6
Решение № 266/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен водопровод ф75 мм, захранващ оранжерия в имоти №№ 310072, 310073 и 310074, м. „Криви дол“ по КВС на землище с.Леси 05 Ноември 2021 14
Решение № 265/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Лесичово, имот с идентификатор 21172.193.1 по КК на землище с.Динката, община Лесичово 05 Ноември 2021 14
Решение № 264/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“, по КК на землище с.Церово, община Лесичово 05 Ноември 2021 11
Решение № 263/29.10.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ-819 в кв.58 по Плана на с.Калугерово, община Лесичово 05 Ноември 2021 12
Решение № 262/29.10.2021 г., относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2023 г. 05 Ноември 2021 14
Решение № 261/29.10.2021 г., относно: Информация за изпълнение на приходите по бюджета за деветмесечието на Община Лесичово за 2021 г. 05 Ноември 2021 15
Решение № 260/29.10.2021 г., относно: Създаване на общинска комисия по безопасност на движение по пътищата към Кмета на Община Лесичово, област Пазарджик 05 Ноември 2021 13
Решение № 259/29.10.2021 г., относно: Избиране на представител на Община Лесичово в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, у 05 Ноември 2021 12
Решение № 258/29.10.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 179/29.01.2021 г. относно продажба на движима вещ – моторно превозно средство, товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, общинска собственост, чрез публичен търг 05 Ноември 2021 13
Решение № 257/29.10.2021 г., относно: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 година 05 Ноември 2021 10
Решение № 256/14.10.2021 г., относно:Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. – етап ІІ на Община Лесичово 20 Октомври 2021 10
Решение №255/10.09.2021 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г. 16 Септември 2021 26