Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 359/29.04.2022 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 352/08.04.2022 г. на Общински съвет Лесичово за приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2022 г. 05 Май 2022 21
Решение № 358/29.04.2022 г., относно:Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78478.128.3, находящ се в местността „БЯЛЧОВ ДОЛ“, по КККР на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик и на поземлен имот № 000248, находящ се 05 Май 2022 13
Решение № 357/29.04.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Януари 2022 г., месец Февруари 2022 г., месец Март 2022 г. и месец Април 2022 г. 05 Май 2022 12
Решение № 356/29.04.2022 г., относно:Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Концесия за строителство на водоем с идентификатор 05459.4.94 по КККР на село Боримечково, община Лесичово, област Паз 05 Май 2022 10
Решение № 355/29.04.2022 г., относно:Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 29.04.2022 г. 05 Май 2022 19
Решение № 354/08.04.2022 г., относно: Придобиване на собственост от Община Лесичово чрез безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот, находящ се в село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, държавна собственост 18 Април 2022 18
Решение № 353/08.04.2022 г., относно: Приемане бюджета на Община Лесичово за 2022 г. 18 Април 2022 18
Решение № 352/08.04.2022 г., относно: Приемане Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2022 г. 18 Април 2022 19
Решение № 351/08.04.2022 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 183/29.01.2021 г. на Общински съвет Лесичово относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно – делегирана дейност 18 Април 2022 25
Решение № 350/31.03.2022 г., относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ триетажна масивна сграда, построена в УПИ І-обслужващи дейности, кв.68 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово 07 Април 2022 21
Решение № 349/31.03.2022 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 07 Април 2022 19
Решение № 348/31.03.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 07 Април 2022 22
Решение № 347/31.03.2022 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 - 193 от 29.11.2016г. по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ по 07 Април 2022 19
Решение № 346/31.03.2022 г., относно:Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „ 07 Април 2022 19
Решение № 345/31.03.2022 г., относно: Представяне на съгласувателно становище в качеството ни на собственик на поземлен имот с № 35571.1.383 по КККР на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 07 Април 2022 17
Решение № 344/31.03.2022 г., относно: Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците 07 Април 2022 23
Решение № 343/31.03.2022 г., относно: Одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Концесия за строителство на водоем с идентификатор 05459.4.94 по КККР на село Боримечково, община Лесичово, област 07 Април 2022 20
Решение № 342/31.03.2022 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план на нова въздушна линия 110 кV за присъединяване на ФвЕЦ „Церово“ към ЕПМ (електро преносна мрежа) 110 кV в нова възлова подстанция „Боримечково“ 110 кV, преминаваща 07 Април 2022 21
Решение № 341/31.03.2022 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план на нова въздушна линия 110 кV за присъединяване на ФвЕЦ „Лесичово“ към ЕПМ (електро преносна мрежа) 110 кV в нова възлова подстанция „Боримечково“ 110 кV, преминаващ 07 Април 2022 21
Решение № 340/31.03.2022 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на имоти с идентификатор 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80, м. „Коджа балък“, по КК на землище село Боримечково, община Лесичово 07 Април 2022 18
Решение № 339/31.03.2022 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за включването на имот с номер 010915, м. „Лъката“, по КК на землище село Лесичово, община Лесичово в регулация по чл.38 от ППЗОЗЗ 07 Април 2022 19
Решение № 338/31.03.2022 г., относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ VІІІ-Обменителен пункт в кв.37 и улици с осови точки 154-152-153 и 153-165 по плана на село Лесичово, община Лесичово 07 Април 2022 19
Решение № 337/31.03.2022 г., относно: Предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе на електропровод 1 кV през общински имот № 000572 в землището на село Лесичово, област Пазарджик 07 Април 2022 17
Решение № 336/31.03.2022 г., относно:Определяне на размера на месечното основно трудово възнаграждение за 2022 година на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров 07 Април 2022 23
Решение № 335/31.03.2022 г., относно:Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Лесичово за 2022 година 07 Април 2022 21
Решение № 334/31.03.2022 г., относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово 07 Април 2022 18
Решение № 333/31.03.2022 г., относно:Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Лесичово за 2023 година 07 Април 2022 22
Решение № 332/31.03.2022 г., относно:Информация за социалните дейности в Община Лесичово за 2021 година 07 Април 2022 19
Решение № 331/31.03.2022 г., относно:Приемане на Отчета за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2021 година 07 Април 2022 26
Решение № 330/14.03.2022 г., относно:Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 г. – етап І на Община Лесичово 16 Март 2022 31