Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 70/28.02.2020 г.

Решение № 70/28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0104- C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1", сключен между Държавен фонд „Земеделие, гр.София и Община Лесичово