Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 74/28.02.2020 г.

Решение № 74/28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие на „Златна Звезда" ЕООД, село Славовица да ползва въздушното пространство над част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35571.2.331, общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик