Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 76/27.03.2020 г.

Решение № 76/27.03.2020 г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча" – реализирани проекти, тенденции в това направление и Доклад за отчитане на изпълнените дейности по прилагането на СВОМР за 2019 година