Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 93/24.04.2020 г.

Решение № 93/24.04.2020 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2020 г., в т. ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“