Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 95/08.05.2020 г.

Решение № 95/08.05.2020 г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0041- C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за финансиране на проект „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик“, сключен между Държавен фонд „Земеделие, гр.София и Община Лесичово