Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 97/08.05.2020 г.

Решение № 97/08.05.2020 г.

ОТНОСНО: Спечелилият публичният търг с явно наддаване, участник в приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ ІV - магазин в кв.39 по ПУП на с. Церово, с площ от 718 кв.м., ведно с построените в него: двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 250 кв.м. и РЗП от 500 кв.м., построена през 1969 г., състояща се от мазе и два редовни етажа: I-ви етаж, със застроена площ от 250 кв.м., включващ 4 броя помещения, 2 броя санитарни помещения, коридор и стълбище; II-ри етаж, със застроена площ от 250 кв.м., включващ 3 броя помещения, коридор и стълбище и навес с оградни стени, с площ 80 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 1930/21.08.2018 г.