Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 406/16.09.2022 г., относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV-търговия и услуги, находящ се в квартал 13 по план за регулация на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик, публична общинска собственост за имот частна общинска 23 Септември 2022 83
Решение № 405/16.09.2022 г., относно:Изрязване и почистване на дървесна и храстова растителност в имоти собственост на Община Лесичово 23 Септември 2022 97
Решение № 404/16.09.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, находящ се в село Церово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 23 Септември 2022 85
Решение № 403/16.09.2022 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, находящ се в село Церово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 23 Септември 2022 97
Решение № 402/16.09.2022 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ 23 Септември 2022 89
Решение № 401/16.09.2022 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-Резервен терен в кв. 61 по плана на село Калугерово, община Лесичово 23 Септември 2022 82
Решение № 400/16.09.2022 г., относно:Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 - улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съор 23 Септември 2022 95
Решение № 399/16.09.2022 г., относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 г. – етап ІІ на Община Лесичово 23 Септември 2022 84
Решение № 398/16.09.2022 г., относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лесичово за 2021 г. 23 Септември 2022 95
Решение № 397/16.09.2022 г., относно: Формиране на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките в Основно училище „Кочо Честеменски“ село Динката, община Лесичово и Детска градини село Лесичово и финансирането им през учебната 2022/ 23 Септември 2022 83
Решение № 396/16.09.2022 г., относно:Анализ и оценка на приключилата 2021/2022 учебна година на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и готовност за новата 2022/2023 учебна година 23 Септември 2022 70
Решение № 395/02.09.2022 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на село Динката, община Лесичово – III етап“ 09 Септември 2022 76
Решение № 394/26.08.2022 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Септември 2022 94
Решение № 393/26.08.2022 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, находящ се в село Калугерово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Септември 2022 99
Решение № 392/26.08.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, находящ се в село Церово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Септември 2022 88
Решение № 391/26.08.2022 г., относно:Изменение и допълнение на Решение № 312 от 28.01.2022 г. за приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на Община Лесичово за 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собствен 02 Септември 2022 74
Решение № 390/26.08.2022 г., относно:Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-Озеленяване в кв.67 и УПИ ХІ-Озеленяване в кв.50 и улица с осови точки 117-116-115 в частта между двата УПИ за озеленяване по плана на село Лесичово, община Лесичово 02 Септември 2022 72
Решение № 389/26.08.2022 г., относно:Изменение на ПУП-План за улична регулация на УПИ „Зеленина“ в кв.60 по плана на село Калугерово, община Лесичово 02 Септември 2022 68
Решение № 388/26.08.2022 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на имоти с идентификатор 78478.147.51 и 78478.147.52, местността „Дъбравата“, по КК на землище село Церово, община Лесичово, област Пазар 02 Септември 2022 88
Решение № 387/26.08.2022 г., относно:Изменение и допълнение на Решение № 353/08.04.2022 г. за приемане на бюджета, Решение № 352/08.04.2022 г. за приемане на инвестиционната програма на Община Лесичово, изменена и допълнена с Решение № 359/29.04.2022 г. 02 Септември 2022 84
Решение № 386/26.08.2022 г., относно: Формиране на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките в Обединено училище „Христо Ботев“ с. Калугерово, община Лесичово и Основно училище „Христо Ботев“ с. Церово, община Лесичово и финансир 02 Септември 2022 92
Решение № 385/29.07.2022 г., относно: Приемане на Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022 – 2023 г./ на Община Лесичово 05 Август 2022 94
Решение № 384/29.07.2022 г., относно: Определяне на Обединено училище „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училищ 05 Август 2022 84
Решение № 383/29.07.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Юли 2022 г. 05 Август 2022 105
Решение № 382/29.07.2022 г., относно: Приемане на Наредба за управление на горски територии, собственост на Община Лесичово 05 Август 2022 90
Решение № 381/29.07.2022 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2022 година 05 Август 2022 84
Решение № 380/29.07.2022 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от съществуващ трафопост извън регулацията до „Фотоволтаична централа“ в регулацията на с.Памидово, преминаващо през имот 55275.14.1, м.“Бе 05 Август 2022 95
Решение № 379/30.06.2022 г., относно: Определяне дата за честване на годишнината от Априлското въстание в община Лесичово и включването в културния календар на читалищата в Общината 07 Юли 2022 99
Решение № 378/30.06.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ п 07 Юли 2022 101
Решение № 377/30.06.2022 г., относно: Приемане на ветеринарно – медицински мерки за борба с кърлежите и паразитите по животните и тревните и водни площи на територията на Община Лесичово 07 Юли 2022 91