Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 383/29.07.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Юли 2022 г. 05 Август 2022 176
Решение № 382/29.07.2022 г., относно: Приемане на Наредба за управление на горски територии, собственост на Община Лесичово 05 Август 2022 149
Решение № 381/29.07.2022 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2022 година 05 Август 2022 142
Решение № 380/29.07.2022 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от съществуващ трафопост извън регулацията до „Фотоволтаична централа“ в регулацията на с.Памидово, преминаващо през имот 55275.14.1, м.“Бе 05 Август 2022 156
Решение № 379/30.06.2022 г., относно: Определяне дата за честване на годишнината от Априлското въстание в община Лесичово и включването в културния календар на читалищата в Общината 07 Юли 2022 153
Решение № 378/30.06.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ п 07 Юли 2022 156
Решение № 377/30.06.2022 г., относно: Приемане на ветеринарно – медицински мерки за борба с кърлежите и паразитите по животните и тревните и водни площи на територията на Община Лесичово 07 Юли 2022 172
Решение № 376/30.06.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Юни 2022 г. 07 Юли 2022 150
Решение № 375/30.06.2022 г., относно:Приемане на Дългосрочна програма за нъсърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за периода 2022 – 2031 година 07 Юли 2022 167
Решение № 374/30.06.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“, 07 Юли 2022 158
Решение № 373/30.06.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 07 Юли 2022 159
Решение № 372/30.06.2022 г., относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Лесичово за периода 2021 – 2027 година 07 Юли 2022 223
Решение № 371/27.05.2022 г., относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда, построена в УПИ VІ-за обществени услуги, кв. 13 по ПУП на село Динката, община Лесичово 06 Юни 2022 156
Решение № 370/27.05.2022 г., относно: Избиране на представител на Община Лесичово в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазардж 06 Юни 2022 152
Решение № 369/27.05.2022 г., относно: Заповед № ПО-111/17.05.2022 г., издадена от областния управител на Област Пазарджик за връщане за ново обсъждане на Решение № 358/29.04.2022 г., взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 44 06 Юни 2022 175
Решение № 368/27.05.2022 г., относно:Утвърждаване на герб, знаме и девиз на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик 06 Юни 2022 197
Решение № 367/27.05.2022 г., относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 кV от ТНН на МТТ (Табло ниско напрежение на метално табло трансформаторно) до ново електромерно табло, за захранване на имоти 310072, 310073 и 310074, ме 06 Юни 2022 146
Решение № 366/27.05.2022 г., относно:Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 05459.44.14, местност „Дуванлийска махала” по КК на землище село Боримечково, община Лесичово 06 Юни 2022 161
Решение № 365/27.05.2022 г., относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Май 2022 г. 06 Юни 2022 150
Решение № 364/27.05.2022 г., относно: Определяне на представител на Община Лесичово за участие в областна комисия по изработване на областна аптечна карта 06 Юни 2022 212
Решение № 363/27.05.2022 г., относно:Приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово 06 Юни 2022 159
Решение № 362/27.05.2022 г., относно:Провеждане на публичен търг за отдаване под наем в пакет на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 06 Юни 2022 176
Решение № 361/27.05.2022 г. относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО“ ЕООД, село Лесичово за 2021 година 06 Юни 2022 195
Решение № 360/20.05.2022 г., относно: Определяне на представител на Община Лесичово за участие в комисия по изработване на областна здравна карта 23 Май 2022 158
Решение № 359/29.04.2022 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 352/08.04.2022 г. на Общински съвет Лесичово за приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2022 г. 05 Май 2022 240
Решение № 358/29.04.2022 г., относно:Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78478.128.3, находящ се в местността „БЯЛЧОВ ДОЛ“, по КККР на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик и на поземлен имот № 000248, находящ се 05 Май 2022 192
Решение № 357/29.04.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Януари 2022 г., месец Февруари 2022 г., месец Март 2022 г. и месец Април 2022 г. 05 Май 2022 167
Решение № 356/29.04.2022 г., относно:Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Концесия за строителство на водоем с идентификатор 05459.4.94 по КККР на село Боримечково, община Лесичово, област Паз 05 Май 2022 167
Решение № 355/29.04.2022 г., относно:Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 29.04.2022 г. 05 Май 2022 206
Решение № 354/08.04.2022 г., относно: Придобиване на собственост от Община Лесичово чрез безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот, находящ се в село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, държавна собственост 18 Април 2022 197