Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 346/31.03.2022 г., относно:Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „ 07 Април 2022 91
Решение № 345/31.03.2022 г., относно: Представяне на съгласувателно становище в качеството ни на собственик на поземлен имот с № 35571.1.383 по КККР на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 07 Април 2022 104
Решение № 344/31.03.2022 г., относно: Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците 07 Април 2022 140
Решение № 343/31.03.2022 г., относно: Одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Концесия за строителство на водоем с идентификатор 05459.4.94 по КККР на село Боримечково, община Лесичово, област 07 Април 2022 108
Решение № 342/31.03.2022 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план на нова въздушна линия 110 кV за присъединяване на ФвЕЦ „Церово“ към ЕПМ (електро преносна мрежа) 110 кV в нова възлова подстанция „Боримечково“ 110 кV, преминаваща 07 Април 2022 114
Решение № 341/31.03.2022 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план на нова въздушна линия 110 кV за присъединяване на ФвЕЦ „Лесичово“ към ЕПМ (електро преносна мрежа) 110 кV в нова възлова подстанция „Боримечково“ 110 кV, преминаващ 07 Април 2022 109
Решение № 340/31.03.2022 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на имоти с идентификатор 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80, м. „Коджа балък“, по КК на землище село Боримечково, община Лесичово 07 Април 2022 106
Решение № 339/31.03.2022 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за включването на имот с номер 010915, м. „Лъката“, по КК на землище село Лесичово, община Лесичово в регулация по чл.38 от ППЗОЗЗ 07 Април 2022 150
Решение № 338/31.03.2022 г., относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ VІІІ-Обменителен пункт в кв.37 и улици с осови точки 154-152-153 и 153-165 по плана на село Лесичово, община Лесичово 07 Април 2022 101
Решение № 337/31.03.2022 г., относно: Предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе на електропровод 1 кV през общински имот № 000572 в землището на село Лесичово, област Пазарджик 07 Април 2022 141
Решение № 336/31.03.2022 г., относно:Определяне на размера на месечното основно трудово възнаграждение за 2022 година на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров 07 Април 2022 122
Решение № 335/31.03.2022 г., относно:Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Лесичово за 2022 година 07 Април 2022 112
Решение № 334/31.03.2022 г., относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово 07 Април 2022 111
Решение № 333/31.03.2022 г., относно:Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Лесичово за 2023 година 07 Април 2022 121
Решение № 332/31.03.2022 г., относно:Информация за социалните дейности в Община Лесичово за 2021 година 07 Април 2022 117
Решение № 331/31.03.2022 г., относно:Приемане на Отчета за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2021 година 07 Април 2022 121
Решение № 330/14.03.2022 г., относно:Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 г. – етап І на Община Лесичово 16 Март 2022 143
Решение № 329/22.02.2022 г., относно:Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот, земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 02 Март 2022 144
Решение № 328/22.02.2022 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 17.03.2022 г. 02 Март 2022 125
Решение № 327/22.02.2022 г., относно: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от оператора по В и К през 2021 г., като част от задължителното /минимално/ ниво прието със сключване на Договор за стопанисване, поддържане и е 02 Март 2022 131
Решение № 326/22.02.2022 г., относно: Определяне общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметства в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности 02 Март 2022 162
Решение № 325/22.02.2022 г., относно:Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г. 02 Март 2022 116
Решение № 324/22.02.2022 г., относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Лесичово 02 Март 2022 136
Решение № 323/22.02.2022 г., относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в село Лесичово, представляващ едноетажна масивна сграда 02 Март 2022 145
Решение № 322/22.02.2022 г., относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ-кметство, поща, БТК, трафопост, кв.37 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово 02 Март 2022 125
Решение № 321/22.02.2022 г., относно:Даване на съгласие на „Импрес“ ЕООД, ЕИК 104117607 да ползва въздушното пространство над част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35571.2.331, общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Л 02 Март 2022 115
Решение № 320/22.02.2022 г., относно:Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021г. 02 Март 2022 113
Решение № 319/22.02.2022 г., относно:Избиране на представител на Община Лесичово в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ 02 Март 2022 158
Решение № 318/22.02.2022 г., относно:Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична и частна общинска собственост, находящи се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Март 2022 133
Решение № 317/22.02.2022 г., относно:Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Лесичово, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2022 – 2023 година 02 Март 2022 132