Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 323/22.02.2022 г., относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в село Лесичово, представляващ едноетажна масивна сграда 02 Март 2022 248
Решение № 322/22.02.2022 г., относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ-кметство, поща, БТК, трафопост, кв.37 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово 02 Март 2022 199
Решение № 321/22.02.2022 г., относно:Даване на съгласие на „Импрес“ ЕООД, ЕИК 104117607 да ползва въздушното пространство над част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35571.2.331, общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Л 02 Март 2022 188
Решение № 320/22.02.2022 г., относно:Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021г. 02 Март 2022 209
Решение № 319/22.02.2022 г., относно:Избиране на представител на Община Лесичово в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ 02 Март 2022 235
Решение № 318/22.02.2022 г., относно:Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична и частна общинска собственост, находящи се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Март 2022 211
Решение № 317/22.02.2022 г., относно:Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Лесичово, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2022 – 2023 година 02 Март 2022 215
Решение № 316/22.02.2022 г., относно: Приемане на информация за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Лесичово за 2021 г. 02 Март 2022 208
Решение № 315/22.02.2022 г., относно: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на поземлен имот с идентификатор 05459.44.14 в м. „Дуванлийска махала“ по КК на землището на село Боримечково, община Лесичово 02 Март 2022 196
Решение №314/22.02.2022 г., относно:Отчет – анализ за Дейността на Участък – Лесичово към Районно управление - Пазарджик при Областна дирекция на МВР - Пазарджик за 2021 г. 02 Март 2022 285
Решение № 313/28.01.2022 г., относно:Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 22.02.2022 г. 03 Февруари 2022 233
Решение № 312/28.01.2022 г., относно:Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на Община Лесичово за 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г. 03 Февруари 2022 219
Решение № 311/28.01.2022 г., относно:Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Росица Младенова Михова и Николай Любомиров Михов 03 Февруари 2022 231
Решение № 310/28.01.2022 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 03 Февруари 2022 250
Решение № 309/28.01.2022 г., относно:Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти, общинска собственост за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г., съгласно чл.116 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществ 03 Февруари 2022 241
Решение № 308/28.01.2022 г., относно:План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово 03 Февруари 2022 201
Решение № 307/28.01.2022 г., относно:Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на село Калугерово, село Лесичово и сел 03 Февруари 2022 203
Решение № 306/28.01.2022 г., относно:Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2019 – 2023 г. за 2021 година 03 Февруари 2022 215
Решение № 305/13.01.2022 г., относно: Изрязване и почистване на дървесна и храстова растителност в имоти собственост на Община Лесичово 14 Януари 2022 257
Решение № 304/29.12.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Ноември 2021г. и месец Декември 2021г. 07 Януари 2022 255
Решение № 303/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-обществени услуги, в квартал 32 по план за регулация на село Церово, 07 Януари 2022 206
Решение № 302/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-здравна служба в квартал 48 по план за регулация на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик и 07 Януари 2022 194
Решение № 301/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-здравна служба, в квартал 48 по плана за регулация на село Калугерово, община 07 Януари 2022 198
Решение № 300/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-за обществени услуги, в квартал 49а по плана за регулация на село Ле 07 Януари 2022 197
Решение № 299/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-здравна служба, в квартал 48 по плана за регулация на село Калугерово, община 07 Януари 2022 224
Решение № 298/29.12.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Наташа Петкова Андреева и Андрей Иванов Андреев 07 Януари 2022 183
Решение № 297/29.12.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 07 Януари 2022 217
Решение № 296/29.12.2021 г., относно:Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2022 година 07 Януари 2022 249
Решение № 295/29.12.2021 г., относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров 07 Януари 2022 241
Решение № 294/29.12.2021 г., относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2021 година на кметовете на кметства от Община Лесичово 07 Януари 2022 205