Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 293/29.12.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Лесичово, имот с идентификатор 21172.157.35 по КК на землище село Динката, община Лесичово 07 Януари 2022 188
Решение № 292/29.12.2021 г., относно: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на поземлени имоти с идентификатор 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80 и 05459.15.81 в м. „Коджа балък“ по КК на землището на с.Боримечково, общ.Лесичово, 07 Януари 2022 226
Решение № 291/29.12.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІ-374 в кв.39 по плана на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 07 Януари 2022 216
Решение № 290/29.12.2021 г., относно:Изменение на ПУП-ПР за УПИ І-421 и VІІ-общ. в кв.30 по плана на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 07 Януари 2022 206
Решение № 289/29.12.2021 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2021 година 07 Януари 2022 209
Решение № 288/29.12.2021 г., относно:Изменение и допълнение на Решение № 191/19.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 253/10.09.2021г., Решение № 282/26.11.2021г. и Решение № 286/29.12.2021 г. 07 Януари 2022 188
Решение № 287/29.12.2021 г., относно: Приемане отчета за Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2021г. 07 Януари 2022 190
Решение № 286/29.12.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 191/19.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение № 190/19.02.2021г за приемане на инвестиционната програма за 2021г., Решение № 253/10.09.2021г. и Реше 07 Януари 2022 196
Решение № 285/29.12.2021 г., относно:Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2022 г. 07 Януари 2022 252
Решение № 284/26.11.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Октомври 2021 г. и месец Ноември 2021 г. 02 Декември 2021 219
Решение № 283/26.11.2021 г., относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 210
Решение № 282/26.11.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение №191/19.02.2021г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение №190/19.02.2021г. за приемане на инвестиционната програма за 2021г. и Решение № 253/10.09.2021г. на Общи 02 Декември 2021 184
Решение № 281/26.11.2021 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 17.12.2021 г. 02 Декември 2021 214
Решение № 280/26.11.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г. 02 Декември 2021 198
Решение № 279/26.11.2021 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 225
Решение № 278/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в Поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, м.“Папратниц 02 Декември 2021 213
Решение № 277/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в имот с идентификатор 78478.134.767 в м."Папратница" и имот с идентификатор 78478.136.769 в м."Камика" по КККР 02 Декември 2021 201
Решение № 276/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в ПИ №186058, м.“Чешмата“, №186060, м.“Чуките“, №186063, м.“ 02 Декември 2021 204
Решение № 275/26.11.2021 г., относно: Одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в поземлени имоти с №186058, м.“ЧЕШМАТА“, №186060, м.“ЧУКИТЕ“, №186063, м.“ЧЕШМАТА“, №188026, м.“ЧЕШМАТА“, №191025, м.“КОШИРЕ“, №191027, м.“КОШИР 02 Декември 2021 267
Решение № 274/26.11.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-Спортен терен в кв.61 по плана на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 237
Решение № 273/26.11.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІ-За обществени услуги в кв.13 по плана на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 255
Решение № 272/26.11.2021 г., относно: Приемане на План – предложение за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2022 година 02 Декември 2021 203
Решение № 271/29.10.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 05 Ноември 2021 241
Решение № 270/29.10.2021 г., относно: Определяне общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметства в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности 05 Ноември 2021 233
Решение № 269/29.10.2021 г., относно: Продажба в пакети чрез публичен търг на поземлени имоти № 191023, № 295063, № 289002 и № 184014 по КВС на село Лесичово и поземлени имоти с идентификатор 78478.140.54, 78478.138.18, 78478.138.19, 78478.138.20, 78478.1 05 Ноември 2021 255
Решение № 267/29.10.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Май 2021 г., месец Юли 2021 г., месец Август 2021 г., месец Септември 2021 г. и месец Октомври 2021 05 Ноември 2021 241
Решение № 268/29.10.2021 г., относно: Наименуване на улица в кв. 4, съгласно Плана за регулация на село Лесичово, община Лесичово 05 Ноември 2021 243
Решение № 266/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен водопровод ф75 мм, захранващ оранжерия в имоти №№ 310072, 310073 и 310074, м. „Криви дол“ по КВС на землище с.Леси 05 Ноември 2021 225
Решение № 265/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Лесичово, имот с идентификатор 21172.193.1 по КК на землище с.Динката, община Лесичово 05 Ноември 2021 265
Решение № 264/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“, по КК на землище с.Церово, община Лесичово 05 Ноември 2021 223