Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 286/29.12.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 191/19.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение № 190/19.02.2021г за приемане на инвестиционната програма за 2021г., Решение № 253/10.09.2021г. и Реше 07 Януари 2022 123
Решение № 285/29.12.2021 г., относно:Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2022 г. 07 Януари 2022 162
Решение № 284/26.11.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Октомври 2021 г. и месец Ноември 2021 г. 02 Декември 2021 143
Решение № 283/26.11.2021 г., относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 144
Решение № 282/26.11.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение №191/19.02.2021г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение №190/19.02.2021г. за приемане на инвестиционната програма за 2021г. и Решение № 253/10.09.2021г. на Общи 02 Декември 2021 122
Решение № 281/26.11.2021 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 17.12.2021 г. 02 Декември 2021 152
Решение № 280/26.11.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г. 02 Декември 2021 137
Решение № 279/26.11.2021 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 155
Решение № 278/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в Поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, м.“Папратниц 02 Декември 2021 147
Решение № 277/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в имот с идентификатор 78478.134.767 в м."Папратница" и имот с идентификатор 78478.136.769 в м."Камика" по КККР 02 Декември 2021 134
Решение № 276/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в ПИ №186058, м.“Чешмата“, №186060, м.“Чуките“, №186063, м.“ 02 Декември 2021 133
Решение № 275/26.11.2021 г., относно: Одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в поземлени имоти с №186058, м.“ЧЕШМАТА“, №186060, м.“ЧУКИТЕ“, №186063, м.“ЧЕШМАТА“, №188026, м.“ЧЕШМАТА“, №191025, м.“КОШИРЕ“, №191027, м.“КОШИР 02 Декември 2021 193
Решение № 274/26.11.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-Спортен терен в кв.61 по плана на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 153
Решение № 273/26.11.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІ-За обществени услуги в кв.13 по плана на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 147
Решение № 272/26.11.2021 г., относно: Приемане на План – предложение за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2022 година 02 Декември 2021 120
Решение № 271/29.10.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 05 Ноември 2021 139
Решение № 270/29.10.2021 г., относно: Определяне общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметства в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности 05 Ноември 2021 164
Решение № 269/29.10.2021 г., относно: Продажба в пакети чрез публичен търг на поземлени имоти № 191023, № 295063, № 289002 и № 184014 по КВС на село Лесичово и поземлени имоти с идентификатор 78478.140.54, 78478.138.18, 78478.138.19, 78478.138.20, 78478.1 05 Ноември 2021 166
Решение № 267/29.10.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Май 2021 г., месец Юли 2021 г., месец Август 2021 г., месец Септември 2021 г. и месец Октомври 2021 05 Ноември 2021 177
Решение № 268/29.10.2021 г., относно: Наименуване на улица в кв. 4, съгласно Плана за регулация на село Лесичово, община Лесичово 05 Ноември 2021 148
Решение № 266/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен водопровод ф75 мм, захранващ оранжерия в имоти №№ 310072, 310073 и 310074, м. „Криви дол“ по КВС на землище с.Леси 05 Ноември 2021 157
Решение № 265/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Лесичово, имот с идентификатор 21172.193.1 по КК на землище с.Динката, община Лесичово 05 Ноември 2021 155
Решение № 264/29.10.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“, по КК на землище с.Церово, община Лесичово 05 Ноември 2021 157
Решение № 263/29.10.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ-819 в кв.58 по Плана на с.Калугерово, община Лесичово 05 Ноември 2021 137
Решение № 262/29.10.2021 г., относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2023 г. 05 Ноември 2021 151
Решение № 261/29.10.2021 г., относно: Информация за изпълнение на приходите по бюджета за деветмесечието на Община Лесичово за 2021 г. 05 Ноември 2021 136
Решение № 260/29.10.2021 г., относно: Създаване на общинска комисия по безопасност на движение по пътищата към Кмета на Община Лесичово, област Пазарджик 05 Ноември 2021 152
Решение № 259/29.10.2021 г., относно: Избиране на представител на Община Лесичово в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, у 05 Ноември 2021 155
Решение № 258/29.10.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 179/29.01.2021 г. относно продажба на движима вещ – моторно превозно средство, товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, общинска собственост, чрез публичен търг 05 Ноември 2021 152
Решение № 257/29.10.2021 г., относно: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 година 05 Ноември 2021 151