Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 256/14.10.2021 г., относно:Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. – етап ІІ на Община Лесичово 20 Октомври 2021 150
Решение №255/10.09.2021 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г. 16 Септември 2021 148
Решение № 254/10.09.2021 г., относно:Продажба в пакет чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти по ПУП на село Щърково, община Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 16 Септември 2021 188
Решение № 253/10.09.2021 г., относно:Изменение и допълнение на Решение № 191/19.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021 г., Решение № 190/19.02.2021 г. за приемане на инвестиционната програма за 2021 г. на Община Лесичово 16 Септември 2021 160
Решение № 252/10.09.2021 г., относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лесичово за 2020г. 16 Септември 2021 162
Решение № 251/10.09.2021 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.079-0002-C01 от 20.11.2020 г. 16 Септември 2021 158
Решение № 250/10.09.2021 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.079-0002-C01 от 20.11.2020 г. 16 Септември 2021 157
Решение № 249/10.09.2021 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.079-0001-C01 от 20.11.2020 г. 16 Септември 2021 147
Решение № 248/10.09.2021 г., относно:Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.079-0001-C01 от 20.11.2020 г. 16 Септември 2021 162
Решение № 247/10.09.2021 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 16 Септември 2021 149
Решение № 246/10.09.2021 г. относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем в пакети на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 16 Септември 2021 152
Решение № 245/10.09.2021 г., относно: Формиране на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите в институции в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово 16 Септември 2021 166
Решение № 244/30.07.2021 г., относно: Избиране на представител на Община Лесичово в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ 04 Август 2021 202
Решение № 243/30.07.2021 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2021 година 04 Август 2021 159
Решение № 242/30.07.2021 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 04 Август 2021 168
Решение № 241/30.07.2021 г., относно: Анализ и оценка на приключилата 2020-2021 учебна година на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и готовност за новата 2021-2022 учебна година 04 Август 2021 202
Решение № 240/30.07.2021 г., относно:Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от началото на учебната 2021-2022 година на територията на община Лесичово 04 Август 2021 182
Решение № 239/30.07.2021 г., относно: Определяне на Обединено училище „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училищ 04 Август 2021 182
Решение № 238/25.06.2021 г., относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за ПИ с идентификатор 78478.118.76, местност „Друма“, землище с. Церово 01 Юли 2021 201
Решение № 237/25.06.2021 г., относно:Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за ПИ с идентификатор 21172.102.29, местност „Башлъка“, землище с. Динката 01 Юли 2021 209
Решение № 236/25.06.2021 г., относно:Приемане на годишен финансов отчет на „ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО“ ЕООД, село Лесичово за 2020 година 01 Юли 2021 178
Решение № 235/25.06.2021 г., относно:Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Концесия за строителство на водоем с идентификатор 05459.4.94 по КККР на с. Боримечково, община Лесичово, област Пазар 01 Юли 2021 183
Решение № 234/25.06.2021 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV-66 в квартал 2 и УПИ ІІ-общ. в квартал 13 по ПУП /План за регулация/ на село Церово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 01 Юли 2021 203
Решение № 233/18.06.2021 г., относно: Определяне на спечелилия публичният търг с явно наддаване, участник в приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ общински нежилищен имот 22 Юни 2021 177
Решение № 232/28.05.2021 г. 02 Юни 2021 215
Решение № 231/28.05.2021 г. 02 Юни 2021 176
Решение № 230/28.05.2021 г. 02 Юни 2021 182
Решение № 229/28.05.2021 г. 02 Юни 2021 194
Решение № 228/29.04.2021 г. 11 Май 2021 228
Решение № 227/29.04.2021 г. 11 Май 2021 194