Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 503/31.05.2023 г., относно: Избиране на представител на Община Лесичово в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Б 08 Юни 2023 26
Решение № 502/31.05.2023 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2023 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ 08 Юни 2023 45
Решение № 501/31.05.2023 г., относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Лесичово за 2023 г. и даване съгласие за ползване на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен 08 Юни 2023 41
Решение № 500/31.05.2023 г., относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот – земеделска земя, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 08 Юни 2023 40
Решение № 499/31.05.2023 г., относно: Информация за екологичните проблеми в Община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища 08 Юни 2023 47
Решение № 498/28.04.2023 г., относно:Възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Жулевия дом“ село Лесичово 09 Май 2023 31
Решение № 497/28.04.2023 г., относно: Разчет за капиталови разходи на Община Лесичово за 2023 г. – поименен списък по обекти и по източници за финансиране 09 Май 2023 36
Решение № 496/28.04.2023 г., относно:Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІ-За озеленяване в кв.9 по плана на село Памидово, община Лесичово 09 Май 2023 36
Решение № 495/28.04.2023 г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за включването на имот с идентификатор 55275.4.56, местност „Беглика“, по КК на землище село Памидово, община Лесичово в регулация по чл.38 от ППЗОЗЗ 09 Май 2023 29
Решение № 494/28.04.2023 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 09 Май 2023 39
Решение № 493/28.04.2023 г., относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот, земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 09 Май 2023 27
Решение № 492/28.04.2023 г., относно: Отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 09 Май 2023 28
Решение № 491/28.04.2023 г., относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот, земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик 09 Май 2023 30
Решение № 490/28.04.2023 г., относно: Одобряване на ПУП – ПП на два броя трасета на нова въздушна линия 110 кV за присъединяване на нова ФвЕЦ „Лесичово“ и нова ФвЕЦ „Церово“ към ЕПМ (електро преносна мрежа) 110 кV в нова възлова подстанция „Боримечково“ 1 09 Май 2023 36
Решение № 489/25.04.2023 г., относно: Заповед № ПО-79/11.04.2023 г., издадена от Областния управител на Област Пазарджик за връщане за ново обсъждане на Решение № 485/28.03.2023г., взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 59/28.03.2023 г. 28 Април 2023 33
Решение № 488/28.03.2023 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.204-0002-С01 от 19.07.2022 г. за предоставяне на б 05 Април 2023 28
Решение № 487/28.03.2023 г., относно:Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.204-0002-С01 от 19.07.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна 05 Април 2023 31
Решение № 486/28.03.2023 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 05 Април 2023 37
Решение № 485/28.03.2023 г., относно:Откриване на процедура за приватизация на имоти, частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ VІІ-374 за търговия и услуги в кв.39 по ПУП на село Лесичово и УПИ ХV-търговия и услуги, в кв.13 по ПУП на село 05 Април 2023 39
Решение № 484/28.03.2023 г., относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на Община Лесичово за 2022 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост на Община Лесичово за 2023 г. 05 Април 2023 34
Решение № 483/28.03.2023 г., относно: Приемане на Отчета за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2022 година 05 Април 2023 32
Решение № 482/28.03.2023 г., относно: Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 05 Април 2023 32
Решение № 481/28.03.2023 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 - 193 от 29.11.2016г. по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ по 05 Април 2023 30
Решение № 480/28.03.2023 г., относно: Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Сдружение 05 Април 2023 28
Решение № 479/28.03.2023 г., относно: Приемане на информация за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Лесичово за 2022 г. 05 Април 2023 35
Решение № 478/28.03.2023 г., относно:Възлагане изпълнението на услугата от общ икономическа интерес (УОИИ) – „Грижа в дома в община Лесичово“, по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0199-С01 „Грижа в дома в община Лес 05 Април 2023 29
Решение № 477/28.03.2023 г., относно: Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 – 2027 г. 05 Април 2023 36
Решение № 476/28.02.2023 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово, наследници на Кръстьо Николов Пашов и „ДН ГРУП-22“ ЕООД 07 Март 2023 45
Решение № 475/28.02.2023 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Елизабета Василева Симеонова 07 Март 2023 46
Решение № 474/28.02.2023 г., относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 000573, находящ се в местност „Неземеделски земи“ по КВС на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 07 Март 2023 33