Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 466/28.02.2023 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.203-0001-С01 от 26.07.2022 г. за предоставяне на б 07 Март 2023 36
Решение № 465/28.02.2023 г., относно:Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.203-0001-С01 от 26.07.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна 07 Март 2023 40
Решение № 464/28.02.2023 г., относно: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от оператора по В и К през 2022 г., като част от задължителното /минимално/ ниво прието със сключване на Договор за стопанисване, поддържане и е 07 Март 2023 35
Решение № 463/28.02.2023 г., относно:Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 01.03.2023 г. 07 Март 2023 41
Решение № 462/28.02.2023 г., относно: Отчет – анализ за Дейността на Участък – Лесичово към Районно управление - Пазарджик при Областна дирекция на МВР - Пазарджик за 2022 г. 07 Март 2023 44
Решение № 461/27.01.2023 г., относно: Избиране на представител на Община Лесичово в извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, у 02 Февруари 2023 42
Решение № 460/27.01.2023 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Грижа в дома за хората от община Лесичово” за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Приорите 02 Февруари 2023 41
Решение № 459/27.01.2023 г., относно:Програма за развитие на туризма в община Лесичово за периода 2021 – 2030 година 02 Февруари 2023 42
Решение № 458/27.01.2023 г., относно: Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 – 2028 г. 02 Февруари 2023 41
Решение № 457/27.01.2023 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Юлияна Дончева Недкова 02 Февруари 2023 42
Решение № 456/27.01.2023 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 12.56 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ ІХ-кметство, поща, БТК, трафопост в кв.37 по ПУП на село Калугеров 02 Февруари 2023 43
Решение № 455/27.01.2023 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Февруари 2023 50
Решение № 454/27.01.2023 г., относно:Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците 02 Февруари 2023 37
Решение № 453/27.01.2023 г., относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична и частна общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, в пакети 02 Февруари 2023 46
Решение № 452/27.01.2023 г., относно:Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2023 г. 02 Февруари 2023 58
Решение № 451/27.01.2023 г., относно: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти, общинска собственост за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 02 Февруари 2023 42
Решение № 450/27.01.2023 г., относно:Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2019 – 2023 г. за 2022 година 02 Февруари 2023 41
Решение № 449/27.01.2023 г., относно:План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово 02 Февруари 2023 44
Решение № 448/27.01.2023 г., относно:Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за плановият период 2023-2025 година за Община Лесичово, област Пазарджик 02 Февруари 2023 44
Решение № 447/20.12.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ 30 Декември 2022 47
Решение № 446/20.12.2022 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Ненка Георгиева Машева 30 Декември 2022 59
Решение № 445/20.12.2022 г., относно:Продажба чрез публичен търг на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 35571.2.301 по КККР на село Калугерово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик за изграждане на енергийни обекти по смисъла 30 Декември 2022 45
Решение № 444/20.12.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, находящ се в село Динката, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 30 Декември 2022 43
Решение № 443/20.12.2022 г., относно:Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 30 Декември 2022 40
Решение № 442/20.12.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ 30 Декември 2022 49
Решение № 441/20.12.2022 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т. ІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне 30 Декември 2022 44
Решение № 440/20.12.2022 г., относно:Изменение на Решение № 430/30.11.2022 г., прието с Протокол № 55/30.11.2022 г. на Общински съвет Лесичово 30 Декември 2022 40
Решение № 439/20.12.2022 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 353/08.04.2022 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 387/26.08.2022 г. и Решение № 433/21.12.2022 г. 30 Декември 2022 54
Решение № 438/20.12.2022 г., относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на село Калугерово, село Лесичово и село Церово 30 Декември 2022 53
Решение № 437/20.12.2022 г., относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2022 година на кметовете на кметства от Община Лесичово 30 Декември 2022 48