Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 443/20.12.2022 г., относно:Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 30 Декември 2022 102
Решение № 442/20.12.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ 30 Декември 2022 137
Решение № 441/20.12.2022 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т. ІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне 30 Декември 2022 116
Решение № 440/20.12.2022 г., относно:Изменение на Решение № 430/30.11.2022 г., прието с Протокол № 55/30.11.2022 г. на Общински съвет Лесичово 30 Декември 2022 120
Решение № 439/20.12.2022 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 353/08.04.2022 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 387/26.08.2022 г. и Решение № 433/21.12.2022 г. 30 Декември 2022 127
Решение № 438/20.12.2022 г., относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на село Калугерово, село Лесичово и село Церово 30 Декември 2022 111
Решение № 437/20.12.2022 г., относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2022 година на кметовете на кметства от Община Лесичово 30 Декември 2022 119
Решение № 436/20.12.2022 г., относно:Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров 30 Декември 2022 162
Решение № 435/20.12.2022 г., относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2023 година 30 Декември 2022 130
Решение № 434/20.12.2022 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2022 година 30 Декември 2022 100
Решение № 433/20.12.2022 г., относно:Изменение и допълнение на Решение № 353/08.04.2022 г. за приемане на бюджета, Решение № 387/26.08.2022 г., Решение № 427/30.11.2022 г. и Решение № 352/08.04.2022 г. за приемане на инвестиционната програма на Община Лес 30 Декември 2022 99
Решение № 432/20.12.2022 г., относно:Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. 30 Декември 2022 159
Решение № 431/30.11.2022 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 13.12.2022 г. 06 Декември 2022 141
Решение № 430/30.11.2022 г., относно: Искане за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 година на ползвателите „ЛЕС АГРА“ ЕООД, ЕТ СТОЯН ПАУНОВ 2014, „НИСОЛ“ ЕООД и „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД 06 Декември 2022 124
Решение № 429/30.11.2022 г., относно: Искане за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 година на ползвателите „НЮ АГРО ХОЛД“ ЕООД, ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ПЕНКОВ, „Л 2012“ ЕООД, „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН“ 06 Декември 2022 108
Решение № 428/30.11.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Октомври 2022 г. и месец Ноември 2022 г. 06 Декември 2022 143
Решение № 427/30.11.2022 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 353/08.04.2022 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2022 г. 06 Декември 2022 173
Решение № 426/30.11.2022 г., относно: Приемане на План – предложение за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2023 година 06 Декември 2022 133
Решение № 425/30.11.2022 г., относно:Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод 1 кV от съществуващ трафопост ТП/БКТП „ТП Стопански двор“, извод възлова станция Сарая Драгор, КЛ/ВЛ Сол Парк Драгор, п/ст Септемврийци до регулацията на се 06 Декември 2022 143
Решение № 424/30.11.2022 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 06 Декември 2022 123
Решение № 423/30.11.2022 г., относно: Отдаване под наем в пакет на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землището на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 06 Декември 2022 114
Решение № 422/30.11.2022 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Ива Лазарова Петрова 06 Декември 2022 139
Решение № 421/30.11.2022 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено 06 Декември 2022 112
Решение № 420/04.11.2022 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово“ 09 Ноември 2022 126
Решение № 419/28.10.2022 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Мариана Тодорова Димитрова и Георги Тодоров Лулчев 04 Ноември 2022 146
Решение № 418/28.10.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 55275.4.56 по КККР на село Памидово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик за изграждане на енергийни обекти по смисъла на 04 Ноември 2022 134
Решение № 417/28.10.2022 г., относно: Изразходване на средства, предоставени на Община Лесичово, съгласно ПМС № 326 от 12 октомври 2021 г. 04 Ноември 2022 123
Решение № 416/28.10.2022 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Август 2022 г., месец Септември 2022г. и месец Октомври 2022 г. 04 Ноември 2022 128
Решение № 415/28.10.2022 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 04 Ноември 2022 136
Решение № 414/28.10.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 04 Ноември 2022 139