Решение № 229/28.05.2021 г.

Решение № 229/28.05.2021 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ ”Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба”