Решение № 231/28.05.2021 г.

Решение № 231/28.05.2021 г.

ОТНОСНО: Избиране на представител на Община Лесичово в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15