Решение № 599/31.07.2019 г.

Решение № 599/31.07.2019 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2019 г., в т.ІІІ "Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба"