Решения на Общински съвет 2011-2015 г.

Решение № 741

Относно: Избор на Кмет на Кметство село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 742

Относно: Посочване на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2015 – 2020 година

 

Решение № 743

Относно: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение № 744

Относно: План-график на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места на Общината

 

Решение № 745

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2015 година за Община Лесичово

 

Решение № 746

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2015 г.

 

Решение № 747

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2011 – 2015 г. за 2014 година 

 

Решение № 748

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Димитър Иванов Мантаров, бивш жител на гр.Разград, община Разград

 

Решение № 749

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Васил Спасов Генов, бивш жител на с.Щърково, община Лесичово

 

Решение № 750

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Добра Иванова Гъркова, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 751

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановявяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Кирил Александров Попов, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 752

Относно: Предоставяне на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на село Памидово, община Лесичово, за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.3 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Решение № 753

Относно: Управление на горски територии, собственост на Община Лесичово

 

Решение № 754

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ №120002, находящ се в местността „Илиева черква”; ПИ № 144169 и № 144167, находящи се в местността „Кьорава кория” в землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост 

 

Решение № 755

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот № 000341- частна общинска собственост, находящ се в местността „Неземеделски земи”, землището на с.Лесичово, община Лесичово 

 

Решение № 756

Относно: Обявяване на ПИ № 111024 находящ се в местността „Падарницата” и ПИ № 120047 находящ се в местността „Илиева черква” в землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение № 757

Относно: Обявяване на ПИ № 000581 находящ се в местността „Переметица”, землището на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост 

 

Решение № 758

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Дундалов баир”, землището на с.Динката, с обща площ  35.953 декара

 

Решение № 759

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Друма” и „Ливадски ливади” землището на Церово, с обща площ  27.881 декара

 

Решение № 760

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Манастира” землището на Церово, с обща площ  106.918 декара

 

Решение № 761

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местносттите „Амуджов рът”  и  ”Рангелица”, землището на Церово, с обща площ от 209.300 декара

 

Решение № 762

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 763

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 764

Относно: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2015г.

 

Решение № 765

Относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2015 г.

 

Приложения към Решение № 765

 

Решение № 766

Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на община Лесичово  за  2016-2018г.

 

Решение № 767

Относно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ № 090006, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА”, землище с.Боримечково, община Лесичово, собственост на „Ахат Агро - 1” ЕООД, с.Боримечково, община Лесичово

 

Решение № 768

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 769

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ № 155002; ПИ № 155003 и ПИ № 155004, находящи се в местността „Батака” в землището на с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик публична общинска собственост 

 

Решение № 770

Относно: Обявяване на ПИ № 120002  находящ се в местността „Илиева черква”; ПИ № 144169 и ПИ № 144167 находящи се в местността „Кьорава кория” землището на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение № 771

Относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост за имот, частна общинска собственост и промяна на ПУП на УПИ ХХ-671 в кв.46, с.Церово и улица-тупик с о.т. 176-177

 

Решение № 772

Относно: Обявяване на поземлен имот № 000985, находящ се в местността „Неземеделски земи” землището на с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост 

 

Решение № 773

Относно: Приемане на дарение на услуги, представляващи строителни работи – насипване на земни маси в ПИ № 361014 – частна общинска собственост, находящ се в местността „Криви дол”, землището на с.Лесичово, община Лесичово, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, област Пазарджик

 

Решение № 774

Относно: Добив на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства на територията в имот № 372028, находящ се в местността „Линовете”, село Калугерово, община Лесичово

 

Решение № 775

Относно: Участие на Община Лесичово във фонд „Общинска солидарност“, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България

 

Решение № 776

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение № 777

Относно: Отпускане на парични средства поради здравословното състояние на Михаил Димитров Чонов, жител на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 778

Относно:Отпускане на финансова помощ поради здравословното състояние на Иван Ангелов Стоев, жител на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 779

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти частна общинска собственост: ПИ № 091023, находящ се в местността „Коевица”, ПИ № 093032, находящ се в местността „Билизини” и ПИ № 000113, находящ се в местността „Баталите” землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик 

 

Решение № 780

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Лесичово, област Пазарджик, съгласно чл.37 б. „и” от ЗСПЗЗ

 

Решение № 781

Относно: Определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване на територията на община Лесичово в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище и приемане Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината

 

Решение № 782

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата по землища на територията на община Лесичово за 2015 година

 

Решение № 783

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Друма” и „Елови дерета”, землището на Церово, с обща площ 54.874 декара

 

Решение № 784

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на общински план за социални услуги

 

Решение № 785

ОТНОСНО: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2014 година

 

Решение № 786

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово  за 2014 година

 

Решение № 787

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лесичово за 2014 г.

Приложения към Решение № 787

 

Решение № 788

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лесичово за 2014 г.

 

Решение № 789

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинските пътища в община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 790

ОТНОСНО: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти  общинска собственост за периода 01.04.2014 г. – 31.03.2015 г. съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 

 

Решение № 791

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2016 г.

 

Решение № 792

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3131560 от 09.03.2015 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на община Лесичово, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение № 793

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и електропровод за захранване на ПИ № 601035, местност „Лъката”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на Борислав Иванов Пашов

 

Решение № 794

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и трасе на водопровод за захранване на обект „Къща за гости”, находящ се в ПИ № 602011 в землището на с.Лесичово, местност „Лъката”, община Лесичово

 

Решение № 795

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и трасе на водопровод за захранване на обект „Къща за гости”, находящ се в ПИ № 353020 в землището на с.Лесичово, местност „Драгомащица”, община Лесичово

 

Решение № 796

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване за трасе на кабелна линия НН итрасе на водопровод за захранване на цех за производство на пелети и производство на ел.  и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса в ПИ 000752,  местност ”Янкулица”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „ВИА ВЕНТИ” ООД, гр.София 

 

Решение № 797

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Анка Титова Крумова, жител на с.Боримечково, община Лесичово

 

Решение № 798

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение № 799

ОТНОСНО: Заповед № ПО-43/13.03.2015 г. на Областен управител на Областна администрация Пазарджик за връщане за ново обсъждане на Решение № 772/26.02.2015 г., взето от Общински съвет Лесичово

 

Решение № 800

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Гривекова чукара”, „Чонова чукара”, „Пенкови круши” и „Папратница” землището на Церово, с обща площ  64.905 декара

 

Решение № 801

ОТНОСНО: Предоставяне на информация за дейността на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД, село Лесичово за 2014 година

 

Решение № 802

ОТНОСНО: Участие на общински съветници от Общински съвет Лесичово в семинар в чужбина

 

Решение № 803

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2015 г. в т. ІІ. „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем и т. ІІІ. „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение № 804

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Кюп пара”, „Трънливи могили”, „Чукурите” землището на Щърково, с обща площ  13.441 декара

 

Решение № 805

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в землището на с.Церово, с.Боримечково, с.Калугерово и с.Лесичово с обща площ от  1732.048 декара

 

Решение № 806

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Гривекова чукара”, „Чонова чукара”, „Пенкови круши”  землището на Церово, с обща площ  59.444 декара

 

Решение № 807

Относно: Отчет за изпълнение на приходите за първо тримесечие за 2015 г. на Община Лесичово

 

Решение № 808

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 809

Относно:Приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово

 

Решение № 810

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение № 811

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване, като УПИ І-35 – за жилищно строителство се разшири за сметка на ПИ № № 601019 и 601036, местност „Лъката”, землище с.Лесичово

 

Решение № 812

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасета на водопровод и електропровод за захранване на ПИ № 090006, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА”, землище с.Боримечково, община Лесичово, собственост на „АХАТ АГРО - 1” ЕООД, с.Боримечково

 

Решение № 813

Относно: Обявяване на ПИ № 120002  находящ се в местността „Илиева черква”; ПИ № 144169 и ПИ № 144167 находящи се в местността „Кьорава кория” землището на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение № 814

Относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 014001, находящ се в местността „Беглика” в землището на с.Памидово, община Лесичово, област Пазарджик публична общинска собственост 

 

Решение № 815

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/01520 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и общински пътища в община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Лесичово

 

Решение № 816

Относно: Изменение и допълнение на Решение №765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово и Решение№764/13.02.2015г.

 

Решение № 817

Относно: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/01289 от 27.11.2012 г. по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските рйони» за Проект «Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово», сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение № 818

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жител на Община Лесичово 

 

Решение № 819

Относно: Информация за здравеопазването в Община Лесичово за 2015 година

 

Решение № 820

Относно: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища

 

Решение № 821

Относно: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” – реализирани проекти, тенденции в това направление

 

Решение № 822

Относно: Промяна на чл.66, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение № 823

Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляващ имот с № 001521, находящ се в местност „Кюп пара”, землище на село Щърково, община Лесичово на Общинската служба по земеделие, гр.Септември

 

Решение № 824

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2015 г.

 

Решение № 825

Относно: Промени по  бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета №765/13.02.2015г.

 

Решение № 826

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № № 499004, 499007 и 499024, местност „Беров дол”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО” АД, гр.София

 

Решение № 827

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Иван Костадинов Гинин

 

Решение № 828

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Калина Георгиева Баева

 

Решение № 829

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Анка Спасова Велчева

 

Решение № 830

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Никола Димитров Ямаков

 

Решение № 831

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Никола Димитров Ямаков

 

Решение № 832

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – общ. в кв.39 по плана на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

 

Решение № 833

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Переметица”,   землището на  Динката, с обща площ  от 2.639 декара

 

Решение № 834

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Илиева черква”,   землището на  Церово, с обща площ  от 36.488 декара

 

Решение № 835

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение № 836

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение № 837

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Подкрепа за независим живот в община Лесичово”, за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ”, Приоритетна ос ІІ „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет 3. „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 

Решение № 838

Относно: Искане за отстраняване на тежести по отношение на УПИ І, находящ се в кв.23 по регулационния план на с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 839

Относно: Участие на председателя на Общински съвет Лесичово в семинар в чужбина

 

Решение № 840

Относно: Откриване на начално училище „Кирил и Методий” село Боримечковоза учебната 2015/2016 година

 

Решение № 841

Относно: Информация за предприети мерки за борба с кърлежите и други паразити по животните и тревните площи по населените места на община Лесичово

 

Решение № 842

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно многофункционално игрище в село Боримечково, община Лесичово”

 

Решение № 843

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно многофункционално игрище в село Динката, община Лесичово”

 

Решение № 844

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно многофункционално игрище в село Калугерово, община Лесичово”

 

Решение № 845

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно многофункционално игрище в село Лесичово, община Лесичово”

 

Решение № 846

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно многофункционално игрище в село Памидово, община Лесичово”

 

Решение № 847

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно многофункционално игрище в село Щърково, община Лесичово”

 

Решение № 848

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно баскетболно игрище в село Церово, община Лесичово”

 

Решение № 849

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Министерство на младежта и спорта с проект: „Изграждане на тренировъчно футболно игрище в село Церово, община Лесичово”

 

Решение № 850

Относно: Съгласие за промяна на ПУП – ПР на УПИ Іобщ., УПИ ІІобщ., УПИ ІІІобщ., УПИ ХІІобщ., УПИ ХІобщ. и УПИ ІV831 в кв.5а по плана на с.Церово

 

Решение № 851

Относно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасета на водопровод и електропровод за захранване на ПИ № 602011, местност „Лъката”, землище с.Лесичово

 

Решение № 852

Относно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасета на водопровод и електропровод за захранване на ПИ № 353020, местност „Драгомащица”, землище с.Лесичово

 

Решение № 853

Относно: Допусната техническа грешка и допълване на Решение № 826/29.05.2015 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 73/29.05.2015 г.

 

Решение № 854

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово 

 

Решение № 855

Относно: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Галина Кирилова Бандова, жител на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 856

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПР на УПИ ІХ163 – за обслужващи дейности, кв.22, с.Динката

 

Решение № 857

Относно: Основен ремонт на улично осветление в село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 858

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на Общинската програма за интеграция на малцинствата в община Лесичово за 2014 година

 

Решение № 859

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение № 860

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2015г. по Решение за приемане на бюджета  № 765/13.02.2015г. и Решение №816/30.04.2015г.

 

Решение № 861

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за първо полугодие на 2015г. на Община Лесичово

 

Решение № 862

Относно: Анализ и оценка на приключилата 2014/2015 учебна година за учебните заведения на територията на община Лесичово и готовност за новата 2015/2016 учебна година

 

Решение № 863

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2015 година

 

Решение № 864

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за отпускане на безлихвен заем, за финансиране на Проект „Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Лесичово”

 

Решение № 865

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 866

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот, представляващ застроен УПИ ХІІІ-209 за обслужващи дейности, находящ се в кв.23 по ПУП на село Памидово, община Лесичово на Народно читалище „Христо Ботев – 1938г.”, село Памидово

 

Решение № 867

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 816/30.04.2015г. и Решение № 860/30.06.2015 г.

 

Решение № 868

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение № 869

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жител на Община Лесичово

 

Решение № 870

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018г.-втори етап на община Лесичово

 

Решение № 871

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение №764/13.02.2015г., Решение № 816/30.04.2015г., Решение № 860/30.06.2015 г. и Решение № 867/31.07.2015 г.

 

Решение № 872

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 829/29.05.2015 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Анка Спасова Велчева

 

Решение № 873

Относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

 

Решение № 874

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение № 875

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 765/13.02.2015 г.

 

Решение № 876

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Йордан Димитров Александров и Недка Кирилова Александров

 

   Решение № 877

  Относно:Определяне на съществуването на маломерни и слети  паралелки в учебните заведения  на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2015/2016 година

 

   Решение № 878

 

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение №764/13.02.2015г., Решение № 816/30.04.2015г., Решение № 860/30.06.2015 г., Решение № 867/31.07.2015 г. и Решение №871/21.08.2015г.

 

Решение № 879

Относно:Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение № 880

Относно:Окончателно уреждане на финансовите взаимоотношения между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” във връзка с присъдени суми по търговско дело № 116/2014 по описа на Апелативен съд – Пловдив, дължими по сключен договор по програма САПАРД за „Изграждане на Многофункционален културно-информационен център (МФКИЦ), село Памидово, община Лесичово”

 

Решение № 881

Относно:Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета №765/13.02.2015г.

 

Решение № 882

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 764/13.02.2015 г., Решение № 816/30.04.2015 г., Решение № 860/30.06.2015 г., Решение № 867/31.07.2015 г., Решение № 871/21.08.2015 г. и Решение № 878/10.09.2015г.

 

      Решение № 883

    Относно:Номиниране на представители за участие в комисията за изработване на областна здравна карта

 

Решение № 884

Относно:Продажба на движими вещи, гранитни павета, частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 885

Относно:Осигуряване на собствено финансиране за изработването на проект на Общ устройствен план на община Лесичово по смисъла на чл. 105, т.1 от Закона за устройство на територията

 

Решение № 886

Относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2015 г., в т. ІІІ „ Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба

 

Решение № 887

Относно:Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 888

Относно:Разрешение за изработване на ПУП –план за регулация и застрояване на поземлен имот № 213001, местност „Беглика” землище с. Памидово, община Лесичово

 

Решение № 889

ОТНОСНО:Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на община Лесичово и кметове на кметства в общинаЛесичово