ДЕКЛАРАЦИИ във връзка § 2, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

ДЕКЛАРАЦИИ