Наредби и правилници

Покажи брой 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2024 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2023 - 2027 г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА МАНДАТ 2023 - 2027 г.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2024 г.
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ - 2024
НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО - 2024
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 Г.
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 ГОДИНА
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.