Наредби и правилници

Покажи брой 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г.
Наредба за управление на горски територии - собственост на Община Лесичово
Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022-2023/ на Община Лесичово
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Лесичово
Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Лесичово
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 г.
Наредба за местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово (стара)
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВО
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2022 г.