Наредби и правилници

Покажи брой 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2024 г.
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 2023 – 2025 ГОДИНА
Д О К Л А Д в изпълнение на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК (2022-2030)
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2024 – 2027
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Лесичово 2023-2027
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2024 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2023 - 2027 г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА МАНДАТ 2023 - 2027 г.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2024 г.
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ - 2024