Наредби и правилници

Покажи брой 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Лесичово
Общински плана за действие за интегриране на ромите 2016 - 2020 г.
Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г.
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Лесичово
Наредба за пожарна безопасност на община Лесичово
ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 г.
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ