Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово

С настоящето ви представям проект, предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово.
Мотивите, предложението и проекта за изменението и допълнението на Наредбата можете да намерите 
ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

С П Р А В К А в изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс

С П Р А В К А

     В изпълнениена чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 13.01.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово. 

    В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.

Предложение за одобряване на План – сметка за приходите и разходите за Такса битови отпадъци за 2022 година

Пълният текст на предложението за Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от Такса битови отпадъци за 2022 година и проекта за решение за 2022 година можете да намерите ТУК

Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК, План сметка на Община Лесичово за 2022 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 15.11.2021 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2022 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2022 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obs_lesichovo@abv.bg.

Съобщение за необходимостта от извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лесичово и Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 30.07.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-10-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.