ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Действащата Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово е приета от Общински съвет Лесичово мандат 2008 – 2011 г. на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.21, ал.1, т.7, във връзка с алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), последната й актуализация е от 28.01.2019 г.

Към настоящия момент, част от Наредбата е отменена с Решение № 331/22.06.2020 г. по Административно дело №211/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, тъй като текстовете са постановени в противоречие на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК и е лишило заинтересованите лица от възможността да направят предложения и становища по проекта в предвидения тогава 14-дневен срок, поради което се е наложила отмяната им.

Смятам, че с оглед спазване на процедурите предвидени в българското законодателство е необходимо да се преразгледа действащата Наредба в цялост, да се отразят последните изменения в ЗМДТ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и Данък върху превозните средства, с които се цели синхронизиране при текстовете от Закона и нашата Наредба и да се приеме нова наредба.

Мотивите, предложението и проекта за нова Наредба можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК, проект на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово, ТУК

Мотиви, предложение и проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето Ви уведомявам, че е изготвен е проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово. Целта за разработването на тази наредба е разписване и прецизиране на правилата и изискванията за пожарната безопасност при експлоатация на обектите, изискванията за пожарна безопасност на населените места и териториите към тях, както и реда за осъществяване на контрол за тяхното спазване, за установяване на нарушенията от гражданите и организациите и наказване на нарушителите.

Мотивите за приемането на цитираната Наредба можете да намерите ТУК

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК

Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК План-сметка на Община Лесичово за 2020 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ

С П Р А В К А

Във изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 14.11.2019 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2020 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2020 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]

Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУК, можете да намерите пълният текст на мотиви, предложение и проект за решение за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието можете да намерите ТУК

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 14.11.2019 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]